strateškidokumenti_edited

Investicijska dokumentacija

Strateški dokumenti čine sastavni dio investicijske dokumentacije. Oni su potrebni kako bi se izmjerila izvedivost investicije i najčešće se rade u fazi pokretanja projektne ideje da bi investitor mogao donijeti odluku koja je temeljena na realnim pokazateljima (engl. go/no go decision). Koriste se u svim sektorima gospodarstva. Aestus tim je svojim klijentima u mogućnosti ponuditi sljedeće strateške dokumente:

Studija izvedivosti

Svaki investicijski projekt mora biti operativno i financijski opravdan tj. održiv (bankabilan). Dokument koji opisuje navedeno zove se studija pred izvedivosti, izvedivosti, investicijska studija ili poslovni plan (za manje investicije). Studija izvedivosti služi potencijalnom investitoru kako bi mogao objektivno procjeniti da li će krenuti u realizaciju projekta ili ne. One najčešće služe za ishođenje bankovnih zajmova,  sufinanciranja iz pojedinih fondova Europske unije ili za osiguravanje financiranja privatnog investitora.

Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi

Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi (engl. Cost-benefit analysis – CBA) neizostavan je dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje javnih infrastrukturnih projekata iz strukturnih fondova EU. Svrha im je odrediti je li projekt, s točke društvenog interesa, poželjan za ulaganje. U CBA analizama po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se time dolazi do opravdanosti financiranja istog iz javnih sredstava.

Multikriterijska analiza

Multikriterijska analiza (engl. Multi-criteria analysis – MCA) se može koristiti kao dodatak ili alternativa analizi troškova i koristi. Predmetna analiza omogućuje rangiranje projekata koji daju različite rezultate i imaju različite eksternalije. Osnovna razlika između multirkiterijske analize i analize troškova i koristi jest da analiza troškova i koristi rangira rješenja na temelju društvenog blagostanja, a multikriterijska analiza omogućuje usporedbu različitih ciljeva. Pogodna je za evaluaciju razvojnih programa koji imaju više ciljeva.

Analiza troškovne učinkovitosti

Analiza troškovne učinkovitosti (engl. Cost – effectiveness analysis – CEA) omogućuje usporedbu alternativnih projekata koji rješavaju isti problem i identifikaciju rješenja koje je najisplativije za društvo ili tvrtku. Cilj takve analize je odabir najjeftinijeg načina ostvarivanja određenog cilja ili uz zadani trošak maksimizira rezultat.

Studija gospodarske opravdanosti

Studija gospodarske opravdanosti je obavezan prilog ponude za dodjelu koncesije i čini temeljni dokument za ocjenu ponude i odabir najpovoljnije ponude. Studijom se dokazuje gospodarska opravdanost, odnosno rentabilnost i profitabilnosti gospodarskog korištenja pomorskog dobra, kojom se određuje visina stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Također, istom se utvrđuje iznos ukupnog investicijskog ulaganja u okviru kojeg je i ulaganje u zaštitu okoliša prema procijenjenom stupnju ugroženosti okoliša, a koji predstavljaju značajne kriterije za ocjenjivanje i valorizaciju ponuda.

Marketinška strategija

Svaki projekt koji je tržišno orijentiran mora imati razrađenu strategiju izlaska svojih proizvoda ili usluga na ciljano tržište. Marketinška strategija predstavlja dugoročne marketinške ciljeve na ciljnom tržištu te odabir odgovarajućeg pristupa koji je prilagođen ciljnom tržištu.

Profesionalne prezentacije

Svaka projektna ideja da bi bila prikazana na pozitivan način prema budućim dionicima treba biti prezentirana na profesionalan način. Aestus tim je u mogućnosti pružiti uslugu izrade profesionalnih prezentacija korporativnog izgleda koje će prezentirati vašu projektnu ideju na jednostavan, lak i razumljiv način.