Javni poziv za dostavu projektnih prijava – POC7

Imate ideju koja leži na dPOCnu ladice, a samo je slovo na papiru ili klik u vašim mislima?

Nemate sredstva za razvoj prototipa, a i da ih imate niste sigurni hoće li komercijalno zaživjeti?

Onda je objavljeni POC7 od strane HAMAG BICRO-a natječaj za Vas!

Traže se ideje koje zahtijevaju istraživanje do nivoa prototipa sa podjednakom šansom i pozitivnog i negativnog rezultata!

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) upućuje poziv
za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE)

Sedmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata. Detaljne informacije o Programu PoC7 i uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta». Priručnik i ostala dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama HAMAG–BICRO-a (https://hamagbicro.hr/) i Prepoznatih centara-. (Popis PC je u Priručniku)

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

– fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 natjecatelj
– poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Napomena: Ovaj poziv nije namijenjen sufinanciranju projekata znanstveno-istraživačkih organizacija.

Program je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa:

– provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
– izrada funkcionalnog prototipa, demonstracija tehničke izvedivosti

i dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju))

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 35.000 kn do najviše 350.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore:
– Mikro i mala poduzeća:
Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

– Srednja poduzeća:
Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 16.346.153,85 kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz zajma Svjetske banke za Drugi Projekt tehnologijskog razvoja – STP II ( 78%) te iz nacionalnih izvora (22%)

Rokovi:
Projektne prijave zaprimat će se od 11. lipnja 2018. do 12. srpnja 2018. u 23:59:59 sati. Prijava se podnosi na način, da se zajedno sa popratnom dokumentacijom, pošalje na jednu od e-mail adresa prepoznatog centra kojeg ste izabrali. Sve prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neće biti razmatrane.