25.02.2020
Što mora sadržavati račun?
Donosimo sve obavezne dijelove računa, kao i primjere koje možete preuzeti i koristiti.

Kako sastaviti račun? Koji su sastavni dijelovi fakture? Postoji li razlika između računa i fakture? Donosimo sadržaj računa, kao i primjer koji možete besplatno preuzeti i koristiti. Porezna uprava propisala je odredbama Općeg poreznog zakona, kao i posebnim poreznim propisima obvezu izdavanja faktura i vođenja poslovnih knjiga i evidencija.

Što je račun?

Račun ili faktura je svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži zaračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu. Računom se smatra i svaka isprava ili obavijest koja mijenja onu prvobitnu i koja se izričito i nedvojbeno odnosi na nju.

Postoji razlika između računa koje izdaju poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a i računa koje su izdane od strane poduzetnika koji jesu u sustavu PDV-a. U prvom slučaju računi moraju sadržavati samo osnovne informacije, dok ih je u drugom slučaju obvezno nadopuniti dodatnim elementima. Također, različiti su i sadržaji faktura za gotovinski i bezgotovinski promet.  Više o tome možete pročitati u nastavku.

Svaka faktura treba biti izdana u dva primjerka. Jedan primjerak se uručuje kupcu, a drugi primjerak zadržava izdavatelj fakture za potrebe knjiženja u poslovnim knjigama.

Prema članku 21. Zakona o trgovačkim društvima, na poslovnom papiru (pismima, računima i dr.) trgovca moraju se otisnuti:

 • tvrtka (naziv)
 • sjedište
 • sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno
 • tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa.

Za društva s ograničenom odgovornošću potrebno je navesti i

 • iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio tog kapitala nije uplaćen
 • prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva.

Bezgotovinski promet

Svaka faktura za bezgotovinski promet obvezno mora sadržavati slijedeće elemente:

 • broj i datum izdavanja fakture,
 • naziv, OIB i adresu poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge,
 • naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena,
 • količinu i naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi,
 • način plaćanja,
 • identifikator osobe koja kreira fakturu (ime i prezime/OIB/oznaka operatera sukladna internom aktu)

Fiskalizacija (gotovinske fakture)

Obveznici fiskalizacije obvezni su na svakoj fakturi navesti i slijedeće elemente:

 • vrijeme izdavanja fakture (sat i minuta),
 • oznaku operatera na naplatnom uređaju,
 • oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,
 • jedinstveni identifikator fakture,
 • zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Članak 63. Općeg poreznog zakona definira minimalni sadržaj fakture za gotovinski promet:

 • broj i datum izdavanja,
 • ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),
 • količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

Na računima za isporuke u tuzemstvu navodi se OIB, na računima za isporuke unutar Europske unije navodi se PDV ID broj. Poduzetnici mogu izdavati i pojednostavljenu fakturu za obavljene isporuke dobara i usluga ako njihov iznos nije viši od 700,00 kuna.

Sustav PDV-a

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a na fakturi ne smiju iskazati PDV i moraju jasno naglasiti zašto ga ne iskazuju. Najčešće takve fakture sadrže sljedeću napomenu: „Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 73/13)“

Nadalje, porezni obveznici PDV-a, uz osnovne elemente, moraju navesti i dodatne elemente fakture:

 • PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge,
 • ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
 • datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u fakturi za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja,
 • jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge,
 • popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
 • stopu PDV-a,
 • iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji taj podatak isključen,
 • zbrojni iznos naknade i PDV-a.

Na stranicama Porezne uprave možete pronaći detaljnije informacije o propisnom izdavanju faktura.

Primjeri računa

Preuzmite (download) primjer računa za poduzetnike koji nisu obveznici fiskalizacije:

 

Imate li još pitanja? Obratite nam se i uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost!

Ostali članci

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

01.07.2020

HZZ je aktivirao potporu za očuvanje radnih mjesta vezanu za skraćivanje radnog vremena za poslodavce koji trpe privremeno smanjenje opsega posla uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19). Trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.   Koji je iznos potpore? Visina subvencije je 2.000,00 kn po zaposleniku. Potpora se dodjeljuje za privremeno […]

Što trebate znati ako planirate osnovati poduzeće?

26.05.2020

Kako osnovati poduzeće u Hrvatskoj?   Osim fizičkim putem, osnovati poduzeće u Hrvatskoj moguće je iz udobnosti vlastitog doma putem informacijskog sustava START. Navedena platforma omogućava pokretanje poslovanja na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo jednog elektroničkog postupka. Poduzetnici mogu navedenim elektroničkim putem osnovati poduzeće – d.o.o. ili j.d.o.o. Putem online […]

Dodjela potpora poduzetnicima Primorsko-goranske županije

13.05.2020

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv čiji je cilj dodjela potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva Predmet javnog poziva je nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika.   Koji je intentitet i iznos potpore? 100% […]

MJERE – Finin portal za online prijavu za korištenje aktualnih mjera Vlade

31.03.2020

Fina je uspostavila jedinstveni online portal koji hrvatskim poduzetnicima omogućava online prijavu za korištenje mjera Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.   Objavljen je poziv svim gospodarskim subjektima u RH koji trpe gubitke u redovnom poslovanju zbog posljedica COVID-19 pandemije da se od 31.3.2020. putem spomenutog portala prijave za: kredite […]

Odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca

24.03.2020

Ministarstvo financija je u sklopu inicijalnog seta mjera predstavila i mjeru kojom se poduzetnicima želi olakšati teret poreznih obveza. Prema novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, poduzetnici sada mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristrojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju […]

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

22.03.2020

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi skup mjera među kojima su i Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Navedenom mjerom žele se očuvati radna mjesta te će se financirati 100% troška neto minimalne plaće.     Ciljani sektori i poslodavci ove mjere su:  djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.