Aestus
15.09.2022
Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike
Od 19. rujna 2022. godine možete se prijaviti za korištenje nepovratnih subvencija Grada Rijeke. U nastavku pronađite informacije o iznosima, uvjetima i ostalim detaljima javnog poziva.

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke, a kreću 19. rujna 2021. godine u 08:00 sati.

Financijske potpore Grada Rijeke namijenjene su malim poduzećima, a ostale detalje o uvjetima i iznosima donosimo u nastavku.

 

Koji je cilj javnog poziva?

 • Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

 

Koji je iznos nepovratnih sredstava?

 • Poduzetnici se mogu prijaviti za najviše dvije mjere, a maksimalni iznos koji mogu zaprimiti je 75.000,00 kuna.
 • Iznos odobrenih sredstava ovisi mjeri na koju se korisnik prijavi.

 

Tko se može prijaviti?

 • Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području grada Rijeke.
 • Udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno.

 

Na koje mjere se poduzetnici mogu prijaviti?

 

Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa

  • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 1.500,00 kuna do najviše 15.000,00 kuna.
  • Za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i normama.
  • Subvencije se odobravaju i za obnovu certifikata, ako je riječ o obnovi certifikata radi isteka redovnog roka trajanja certifikata. U obzir dolaze samo certifikati dobiveni od ovlaštenih akreditacijskih ustanova.

 

Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga

  • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna do najviše 15.000,00 kuna.
  • Za troškove definiranja vizualnog identiteta (logotipa, naziva i tipografije), kreiranja strategije razvoja novoga brenda ili izmjene postojećega i s tim u vezi provedbe medijske kampanje (isključivo za razvoj novog ili izmjenu postojećeg brenda).

 

Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata

  • U visini od 50% pojedinog troška (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna.
  • Za troškove izrade studije opravdanosti osnivanja udruga (klastera), izrade plana i programa rada, izrade dizajna zajedničkog proizvoda, promociju zajedničkog proizvoda ili usluge, ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije), ispitivanja, atestiranja i zaštite proizvoda, uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, obrazovanja i usavršavanja voditelja udruga (klaster menadžera) te operativne troškove voditelja udruga (klastera).
  • Dio troškova priznaje se unaprijed za razdoblje od godinu dana od dana objave Javnog poziva.
  • Uvjet za ostvarenje prava na subvenciju za operativne troškove voditelja je da voditelj udruge (klastera) ima prebivalište na području grada Rijeke.
  • Operativni troškovi voditelja klastera subvencioniraju se najdulje 2 godine uzastopno.
  • Ako prijavitelj ostvari subvenciju u okviru ove mjere, ne može koristiti subvenciju za isti trošak po drugim mjerama subvencioniranja iz ovog Javnog poziva.

 

Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

  • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna.
  • Troškovi uvođenja informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa.
  • Primjerice: marketing informacijski sustav, FLEET management, Business inteligence sustavi, poslovni softveri, dizajn i izrada mrežnih stranica te sve vrste web i mobilnih aplikacija) koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju.
  • U opravdane troškove ulaze i troškovi nabave elektroničke i informatičke opreme koja čini cjelinu sa softverskim rješenjima.
  • Troškovi nabavke samo hardverskih komponenti elektroničkih uređaja, održavanja i/ili hostinga te troškovi komunikacijske opreme (pametni telefoni, pametni satovi, smart home) i multimedije (tv uređaji, media player-i, prijenosna multimedija) neće se priznati.

 

Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna

  • U visini od 50% troškova (bez PDV-a),  a u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.
  • Za troškove nabave i implementacije industrijskog dizajna u novi ili unaprijeđeni proizvod.

 

Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme

  • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna do najviše 70.000,00 kuna.
  • Za troškove nabave i ugradnje te najma novih strojeva i opreme (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda).
  • Gospodarski subjekti koji mogu koristiti ovu potporu u navedenom iznosu, moraju biti registrirani (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) za obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti (kao primarne djelatnosti upisane u Registar poslovnih subjekata DZS-a):
   • Prerađivačka industrija, područje C od odjeljka 10 do 31.
   • Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije otpada, područje E od odjeljka 36 do 39.
   • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, područje M, odjeljak 72., skupina 72.1.
  • Također, prijavitelji u dijelu ove mjere mogu biti svi ostali gospodarski subjekti (osim prethodno navedenih prema NKD-u) koji traže subvenciju za troškove nabave i ugradnje te najma nove opreme. Iznos subvencije za korisnike u ovom djelu mjere dodjeljuje se u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna.
  • Prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti subvenciju za nabavu opreme i uređaja, koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije (ulaganja u solarne elektrane, solarne panele, dizalice topline, uređaje za korištenje biomase i geotermalne energije, kondenzacijske bojlere te ostale uređaje sa energetskom uštedomenergije) u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna.
  • Troškovi nabave velikih radnih strojeva u području građevinarstva i transporta (strojevi za iskope i zemljane radove, strojevi za prijevoz i prijenos tereta, strojevi za bušenje, strojevi za ravnanje i nabijanje zemlje te završne radove), troškovi nabave i najma prijevoznih sredstava te ulaganja u poljoprivredne strojeve i opremu neće se priznati.

 

Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika

  • U visini od 80% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.
  • Za troškove pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke.
  • Pored navedenih troškova, prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti subvenciju za nabavu opreme i uređaja, koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije (ulaganja u solarne elektrane, solarne panele, dizalice topline, uređaje za korištenje biomase i geotermalne energije, kondenzacijske bojlere te ostale uređaje sa energetskom uštedom energije u visini od 80% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna.
  • Troškovi za kupnju vozila, zakupa poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.
  • Ako prijavitelj ostvari subvenciju u okviru ove mjere, neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po drugim mjerama subvencioniranja iz ovoga Programa.
  • Poduzetnikom – početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv. Za ostvarivanje subvencije potrebno je da korisnik ove mjere ima najmanje jednog zaposlenog (vlasnik/ca ili jedan zaposleni).

 

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

  • Subvencija se po ovoj mjeri daje u visini do 50%  troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.
  • Za troškove savjetodavnih usluga pri izradi projektne prijave: priprema i analiza sadržaja projekta (ciljne grupe, dionici, analiza sektora), analiza problema, osmišljavanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta te ostvarivih indikatora rezultata, finalizacija logičke matrice, izrada concept note-a, razrada aktivnosti i radnih paketa, identifikacija projektnih partnera, popunjavanje obrazaca prijave i priprema popratne dokumentacije za prijavu na natječaj.

 

Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

  • U visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna do najviše 15.000,00 kuna.
  • Za troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne i neformalne oblike osposobljavanja (tečajevi, seminari, savjetovanja, radionice) kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta.
  • Troškovi nastali u okviru formalnog obrazovanja (u nekoj obrazovnoj ustanovi prema definiranom nastavnom planu i programu) kojima se stječu srednjoškolska ili akademska zvanja neće se priznati. Također, neće se priznati troškovi sudjelovanja na skupovima i kongresima, kao ni putni troškovi te troškovi nabave stručne literature.

 

Koji su uvjeti za prijavu?

 • Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 13. rujna 2021. godine do podnošenja prijave na Javni poziv.
 • Minimalni iznos pojedinačnog računa ovisno o mjeri mora biti isti ili veći od 500,00 kuna, odnosno 1.000,00 kuna bez PDV-a.
 • PDV i sve ostale zakonom određene pristojbe nisu prihvatljv trošak.
 • Ako je gospodarski subjekt već koristio potpore za troškove za koje traži potporu po ovom javnom pozivu, iznos potpore koji se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno od kojeg tijela je odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt.
 • Ako korisnik mjere stekne pravo na subvenciju u trenutku u kojem po ovom javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od ostvarenog iznosa subvencije (kao posljednji u nizu prema kriteriju bodovanja koji ostvaruje pravo na subvenciju), korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

 

Tko nema pravo na korištenje subvencije?

 • Svi nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, poduzetnici u likvidaciji i oni čija je poslovna djelatnost obustavljena.
 • Svi koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Koji je rok za prijavu?

 • Prijaviti se možete do 7. listopada 2022. godine u 16:00 sati.

 

Popis obvezne dokumentacije, kao i sve ostale detalje javnog poziva možete pronaći ovdje.

Ostali članci

Kako pravilno koristiti predujam i storno? Upute i primjeri

26.05.2023

Sigurno ste se već upoznali s izrazima kao što su predujam i storno predujma. No, što točno podrazumijevaju i kad se koriste? Kad je potrebno izdati račun za predujam, koja je razlika između storna računa i storna predujma te kako u praksi izgleda izdavanje računa nakon već izdanog računa za predujam saznajte u nastavku članka. […]

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

01.05.2023

U ovo doba godine većina poslodavaca ima na umu godišnji odmor svojih zaposlenika. Zakonom o radu definiran je kao pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji […]

Što poduzetnik mora znati o trošku reprezentacije?

25.04.2023

U poslovnom svijetu, troškovi reprezentacije se često koristi kao alat za izgradnju novih poslovnih odnosa ili poboljšanje postojećih. No, što točno predstavlja reprezentacija, koji su prihvatljivi troškovi reprezentacije te kada se može primijeniti? Odgovore na ova i ostala poduzetniku važna pitanja donosimo u nastavku članka.   Što je reprezentacija? Reprezentacija predstavlja troškove koji se odnose na […]

Kalkulator plaće za 2023. godinu

20.04.2023

Treba vam izračun plaće iz bruto u neto ili obrnuto? Želite vidjeti ukupan trošak plaće? U nastavku pronađite jednostavan i brz kalkulator plaće koji vam u samo nekoliko koraka daje sve ključne informacije o plaći i njenoj strukturi. Što je bruto 1? Koja je definicija osobnog odbitka? Odgovore donosimo u našem rječniku računovodstvenih pojmova.   Najčešća […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

16.03.2023

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati  FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Kako ispuniti putni nalog u 2023. godini?

28.02.2023

Znate li kako ispuniti putni nalog i što sve mora sadržavati u 2023. godini? U nastavku donosimo upute i informacije o tome što je zapravo putni nalog, kako izračunati dnevnice i putne troškove, kao i 7 najčešćih pogrešaka prilikom ispunjavanja zajedno s primjerom koji možete besplatno preuzeti i koristiti.     Preuzmi putni nalog   […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.