Aestus
01.04.2023
Mali rječnik računovodstvenih pojmova

Svi mi se nerijetko nađemo u situaciji da nismo sigurni koja je točna definicija pojma s kojim smo se susreli tijekom radnog vremena, u razgovoru s kolegama i prijateljima ili sa svojim knjigovođom. U Aestus računovodstvu učestalo savjetujemo naše klijente i koristimo određene osnovne izraze koji predstavljaju dio redovnih knjigovodstveno – računovodstvenih aktivnosti. Kako biste mogli riješiti svoje dileme i utvrditi osnovno znanje, za Vas smo napravili jedan mali rječnik računovodstvenih pojmova.

 

A

 • Administrativni kurir – zaposlenik knjigovodstvenog servisa koji je zadužen za prikupljanje dokumentacije od klijenata u njihovom poslovnom prostoru. Na taj način Aestus računovodstvo svojim klijentima omogućuje da se fokusiraju na obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti, bez da gube vrijeme na dostavu papirologije.
 • Akontacija poreza – iznos mjesečne obveze poreza na dohodak ili poreza na dobit, koja ovisi o godišnjoj poreznoj prijavi za prethodnu godinu tj. za prethodno porezno razdoblje. Mjesečni predujam računa se tako što se svota porezne obveze za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja, a što je najčešće jedna godina (12 mjeseci).
 • Aktiva – dio bilance u kojem se prikazuje ukupno vrijednosno stanje imovine, a koja se sastoji od dugotrajne (stalne) i kratkotrajne (tekuće) imovine.
 • Amortizacija – obračun trošenja dugotrajne imovine tj. postupak kojim se vrijednost dugotrajne imovine raspoređuje (prenosi na rashode) unutar procijenjenog vijeka.
 • Aneks – prijedlog za izmjenu ugovora. U knjigovodstvu se najčešće potpisuje kada je došlo do izmjena ugovorenih uvjeta ugovora o radu.
 • Asignacija (uputa) – izjava kojom jedna osoba (asignant) može ovlastiti drugu osobu (asignata) da za njezin račun ispuni nešto određenoj trećoj osobi, primatelju upute (asignataru), a ovoga ovlašćuje da to ispunjenje primi u svoje ime. Asignacija je specifična jer njenim zaključivanjem nastaju tri zasebna obvezna odnosa.
 • Avans (predračun) – dokument koji se izdaje kada potencijalni klijent prihvati ponudu te želi izvršiti plaćanje unaprijed. Avans služi kao temelj za plaćanje predujma. Razlika između predujma i avansa je što se samo predujam može koristi u knjigovodstvene svrhe jer je avans temelj za plaćanje predujma.

 

B

 • Bilanca – sustavan pregled imovine, obveza i kapitala poduzeća na određeni dan. Sastoji se od aktive i pasive. Aktiva predstavlja imovinu poduzeća, dok pasiva obuhvaća kapital i obveze. Zakonom o računovodstvu propisana je obveza sastavljanja bilance za svaku poslovnu godinu, kao i stavke koje mora sadržavati. Vrste bilanci su: početna, završna, fuzijska, diobena, konsolidirana i bruto bilanca. Zadaća bilance je utvrditi imovinsko stanje i tako omogućiti otkrivanje financijskih tijekova i financijske situacije .
 • Blagajnički maksimum – maksimalni iznos novca kojeg obveznik fiskalizacije može na kraju radnog dana zadržati u blagajni, a određuje se internim aktom prema Zakonu o fiskalizaciji, ovisno o veličini subjekta. Zakonom je određeno da je limit za blagajnički maksimum za mikro subjekt 1.327,23 eura, za mali subjekt 6.636,14 eura te za srednji subjekt 10.617,82 eura.
 • Blagajnički minimum – minimalni iznos gotovog novca kojeg obveznik fiskalizacije na kraju radnog dana može zadržati u blagajni ukoliko je koristi. Nije određen zakonom već isključivo ovisi o odluci donesenoj internim aktom.
 • Bruto 1 – iznos plaće koju zaposlenik dogovara s poslodavcem. Prikazuje iznos plaće zaposlenika na koji se obračunava mirovinsko osiguranje, porezi i prirez.
 • Bruto 2 – prikazuje ukupan trošak zaposlenika za poslodavca, a dobiva se zbrajanjem bruto 1 i doprinosa na plaću.
 • Bruto bilanca – financijski izvještaj koji se sastavlja koristeći podatke iz Glavne knjige. Sadrži elemente bilance i računa dobiti i gubitka. Najčešće se izrađuje mjesečno, a služi za kontrolu knjiženja i pregled trenutnog financijskog stanja poduzeća.

 

C

 • Certifikati za pristup ePoreznoj – vjerodajnice koje omogućuju pristup portalu Porezne uprave (ePorezna-JPPU). Ovisno o vrsti poreznog obveznika i traženoj elektroničkoj usluzi sustav ePorezna-JPPU zahtjeva različitu sigurnosnu razinu NIAS vjerodajnice.
 • Cesija – ugovor kojim vjerovnik (cedent) svoju tražbinu prenosi na drugog vjerovnika (cesionara). Dužnika u ovom slučaju nazivamo cesus. Prestanak obveze cesionara prema cedentu može nastupiti na dan sklapanja ugovora ili na dan podmirenja obveze od strane cesusa. Navedeno mora biti određeno ugovorom o cesiji.

 

D

 • Dobit – pozitivna razlika između prihoda i rashoda ostvarenih poslovnim aktivnostima u određenom razdoblju, a predstavlja zaradu nekog poduzeća te se koristi za ocjenjivanje uspješnosti. Oporezuje se porezom na dobit po stopi od 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 995.421,06 eura, ili 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 995.421,06 eura.
 • Dohodak od nesamostalnog rada – prikazuje novčani iznos koji pojedinac prima kao plaću za rad koji obavlja za drugu osobu ili organizaciju. Taj iznos se obično isplaćuje mjesečno ili prema dogovorenom rasporedu.
 • Doprinosi (mirovinsko i zdravstveno) – vrsta državnih davanja. Dijelimo ih na doprinose na plaću, koji su trošak poslodavca i doprinose iz plaće, koji su trošak zaposlenika. Doprinosi na plaću su najčešće samo oni za zdravstveno osiguranje (16,5%), ali u slučajevima zaposlenika s beneficiranim radnim stažem, na plaću se obračunavaju i doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup). Doprinosi iz plaće za redovni radni staž odnose se na mirovinsko osiguranje – I. i II. stup.
 • Direktorska plaća – minimalni iznos bruto plaće direktora tj. zaposlenog člana uprave, propisan Zakonom o doprinosima. Od 01.01.2023. godine mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65 – dakle minimalno 888,67 eura.
 • Digitalizacija – u suvremenom knjigovodstvu podrazumijeva pohranu dokumenata u digitalnom obliku, a omogućuje je implementacija sustava za upravljanje dokumentima (Document management sustav – DMS) te čuvanje podataka u Cloud-u. Na taj način dokumenti su uvijek dostupni, sigurni i trajno pohranjeni, a komunikacija s klijentima je brža.
 • Dugotrajna imovina – dio imovine poduzeća koji zadržava isti pojavni oblik duže od godine dana, ne utroši se u jednom poslovnom ciklusu te može biti u materijalnom ili nematerijalnom obliku. Dugotrajna materijalna imovina, kao što su građevinski objekti, oprema i postrojenja, podliježe obračunu amortizacije.

 

E

 • ePorezna – portal Porezne uprave, središnje mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne uprave kao što je upravljanje podacima poreznog obveznika, zaprimanje akata, podnošenje obrazaca i zahtjeva i drugo.
 • eRačun – faktura u elektroničkom formatu koja u potpunosti zamjenjuje papirnati oblik. Poduzetnici u poslovnom odnosu s javnim sektorom, u kojem dolazi do transakcije novčanih sredstava, imaju obvezu izdavanja eRačuna. Prednosti su minimizirani troškovi, brzina i ekološka prihvatljivost. Smanjena je mogućnost pogreške, a eRačun se može dostaviti i na više e-mail adresa u različitim formatima. Uslugu izdavanja eRačuna pružaju brojni servisi kao što je Finin e-račun, servis Moj-eRačun i ostali.
 • EU fondovi – financijski instrumenti za provedbu javnih politika Europske Unije u zemljama članicama. EU fondovi raspolažu novcem građana EU, a strategije ulaganja ovise o odlukama, ciljevima te konačno o proračunu kojeg predlaže Europska komisija. Korištenjem bespovratnih sredstava EU, poduzetnici mogu podići razinu konkurentnosti na tržištu financiranjem segmenta poslovanja. Kontaktirajte projektne voditelje Aestus Grupe za više detalja o mogućnostima dodatnog financiranja.
 • Evidencija radnih sati – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava pravilnikom je propisalo sadržaj i način vođenja evidencija o radnicima i radnom vremenu. Može se voditi u pisanom ili električnom obliku, a poslodavac je mora čuvati najmanje šest godina. Služi za vršenje obračuna plaća zaposlenika. Primjer evidencije radnih sati možete preuzeti ovdje.

 

F

 • Faktura – isprava prema kojoj porezni obveznik, ili osoba kojoj on naloži, zaračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu. Svaka faktura treba biti izdana u dva primjerka. Jedan primjerak se uručuje kupcu, a drugi primjerak zadržava izdavatelj fakture za potrebe knjiženja u poslovnim knjigama. Više informacija o vrstama i obveznom sadržaju računa pronađite
 • Financijsko savjetovanje – sastavni dio knjigovodstveno-računovodstvenih usluga nove generacije. Osim osnovnih usluga knjiženja i administracije, knjigovodstveni servisi svojim klijentima pružaju uslugu pravovremenog izvještavanja o poslovnom rezultatu te praćenje propisa i zakonskih izmjena.

 

G

 • Garancija (jamstvo) – jedan od instrumenata osiguranja plaćanja ugovornih obveza u poslovnom odnosu, kojim banka preuzima obvezu plaćanja ukoliko dužnik ne ispuni svoje obveze. Da bi garancija bila valjana, mora sadržavati ispravno popunjen i ovjeren jamstveni list.
 • Godišnji financijski izvještaji – skup financijskih izvještaja koje poslovni subjekti moraju predati Fini za statističke potrebe, kao i za javnu objavu. Obveznici predaje financijskih izvještaja su poduzetnici iz realnog i financijskog sektora, neprofitne organizacije te proračuni i proračunski korisnici. Standardna dokumentacija pojedinačnih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja čiji su sadržaj i oblik propisani su: bilanca, račun dobiti i gubitka, s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala te dodatni podaci za statističke i druge potrebe.
 • Goodwill – oblik ne materijalne imovine čija se vrijednost procjenjuje na temelju njenog ugleda i uspješnosti poslovanja. Pri stjecanju trgovačkog društva goodwill predstavlja faktor koji povećava cijenu, a interes kupca za takvom kupnjom je u kvalitetnoj kadrovskoj strukturi društva, upravi, tržištu, lokaciji, prodajnoj mreži i sl.
 • Gotovinski račun – najčešće se koristi za izdavanje računa u maloprodaji kada je proizvod ili usluga plaćen gotovinom tj. papirnatim novcem.

 

I

 • Imovina – resurs koji kontrolira subjekt kao rezultat prošlih događaja i iz kojeg se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi u poduzeće. Prema kriteriju likvidnosti dijelimo je na dugotrajnu (fiksna, stalna, osnovna sredstva) i kratkotrajnu imovinu (tekuća, obrtna). Prema pojavnim oblicima imovinu dijelimo na novac, materijalnu imovinu te prava i nematerijalnu imovinu.
 • Interni akt – dokument koji propisuje način numeracije računa, visinu blagajničkog minimuma i maksimuma, definira popis svih poslovnih prostora sa oznakama i pripadajućim adresama, kao i radno vrijeme. Ukoliko je primjenjivo, u internom aktu se popisuju i naplatni uređaju i operatori. Primjer internog akta možete besplatno preuzeti ovdje.
 • Izvještaj o novčanom toku – prikaz primitaka i izdataka novca i novčanih ekvivalenata tijekom određenog razdoblja. Elementi izvještaja su: novčani primici, novčani izdaci i novčani tok. Aktivnosti se klasificiraju kao poslovne, investicijske i financijske.
 • Izvod – dokument za knjiženje prometa žiro računa. Prikazuje sve uplate i isplate koje su poduzete po žiro računu u određenom razdoblju.
 • Izvoz – prodaja i isporuka robe u inozemstvo ili obavljanje usluga inozemnim rezidentima i u korist drugih zemalja.

 

J

 • JOPPD obrazac – izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Predaja JOPPD obrazac predaje se za sve isplate prema fizičkim osobama zaposlenima i nezaposlenima u određenoj tvrtki. Jedina iznimka je paušalni obrt koji sva davanja obračunava paušalno za svaki mjesec.

 

K

 • Kapital poduzeća – sredstva koja su uložena u poduzeće za kupnju realne imovine koja služi za obavljanje aktivnosti poslovanja. Izraz kapital može označavati i ukupnu vrijednost imovine poduzeća uključujući vlastite i tuđe izvore.
 • Kompenzacija (prijeboj) – oblik namire obveza i potraživanja obračunskim plaćanjem. Jednostavno objašnjeno, kompenzacija se može ugovoriti kada dvije osobe imaju tražbine jedna prema drugoj i sporazumno se odluče za prijeboj. Jedna tražbina “poništava” drugu te se na taj način podmiruju. Vrste kompenzacije su: jednostrana, ugovorna i višestrana.
 • Konto – najosnovnije sredstvo za evidenciju u financijskom knjigovodstvu. Pomoću konta bilježimo sve poslovne promjene koje se mogu vrijednosno iskazati.
 • Konto kartica – popis knjiženja pojedinog kupca ili dobavljača koji je vidljiv u bazi knjigovodstvenog servisa. Koristi se za usklađivanje s knjigovodstvima poslovnih partnera u slučaju određeni dokumenti nisu dostavljeni/ovjereni ili ako uplate nisu izvršene.
 • Kredit – dužničko – vjerovnički odnos u kojem vjerovnik ustupa dužniku određeni iznos novčanih sredstava uz uvjete koji su naznačeni u ugovoru i na ugovoreno vrijeme.

 

L

 • Lana Mirovinsko – platforma Zavoda za mirovinsko osiguranje koja omogućuje elektroničko poslovanje i komunikaciju s korisnicima. Putem platforme korisnici mogu obaviti sve prijave i odjave vezano za poslovanje i radnike.
 • Leasing – oblik kupnje osobnih i gospodarskih vozila, plovila te strojeva koje kupac ne želi nužno posjedovati. Poduzetnici leasing plaćaju iz prihoda vlastite tvrtke. Dvije vrste leasinga su operativni i financijski leasing. U slučaju financijskog leasinga vozilo se smatra imovinom tvrtke na koju leasing glasi. Kod operativnog leasinga vozilo uopće ne mora biti evidentirano u poslovnim knjigama.
 • Likvidacija – proces ukidanja pravne osobe tijekom kojeg se zaključuju započeti poslovi, prodaje se imovina društva te se namiruju vjerovnici. Ostatak vrijednosti imovine dijeli se članovima trgovačkog društva.
 • Likvidnost – svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova koje se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Likvidnost poduzeća predstavlja njegovu sposobnost da podmiri sve svoje kratkoročne .
 • Loko vožnja – dokument koji se izdaje kada zaposlenik u poslovne svrhe putuje privatnim automobilom unutar 30 km od mjesta prebivališta. Svrha dokumenta je evidencija troškova te isplata odgovarajuće naknade zaposleniku. Besplatan primjer obrasca loko vožnje preuzmite ovdje.

 

M

 • Mirovinsko osiguranje – sustav mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj sastoji se od tri stupa od kojih su prva dva obvezna i odnose se na doprinose koji se u većini slučajeva izdvajaju iz plaće. Doprinosi za prvi stup mirovinskog osiguranja temelje se na načelu međugeneracijske solidarnosti, a obračunavaju se po stopi od 15%, i uplaćuju se u državnu riznicu. Doprinosi za drugi obvezni stup mirovinskog osiguranja po stopi od 5% uplaćuju se u odabrani mirovinski fond koji vodi sredstva za svakog pojedinog zaposlenika. Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljan, a njime upravlja društvo za upravljanje.
 • Mjenica – vrijednosni papir koji služi kao sredstvo osiguranja ili kreditiranja. Korisnik mjenice ima pravo naplatiti naznačeni iznos novca od dužnika koji je također naznačen na mjenici, na naznačeni.

 

N

 • Neoporezivi primici – poslodavac može svojim zaposlenicima isplatiti određene naknade kao dodatak na plaću, koje se do određenog iznosa ne oporezuju. To su naknade, potpore i nagrade te drugi primici koji se ne smatraju plaćom. Poslodavci imaju koristi od takvih isplata jer na taj način smanjuju iznos dobiti, a samim time i iznos poreza na dobit. Više o njima pročitaj ovdje.
 • Nepriznati trošak – troškovi poduzeća koji nisu posljedica vođenja redovnih poslovnih aktivnosti.
 • Net banking – desktop aplikacija putem koje korisnik bankovnih usluga može izvršavati uplate, isplate i evidenciju svojih računa.
 • Neto iznos plaće – predstavlja iznos koji zaposleniku sjeda na račun. Izračunava se tako da se od dohotka oduzme porez i prirez.

 

O

 • Obračun plaće – jedan od ključnih dijelova knjigovodstvene usluge. Sastoji se od izračuna plaće u bruto i neto iznosu.
 • Obračunska lista – popis dijelova od kojih se sastoji plaća svakog pojedinog zaposlenika. Dostavlja se svakom zaposleniku jer je potrebna za korištenje određenih usluga i proizvoda kao što su bankovne usluge, izdavanja kreditne kartice ili čak upis djeteta u vrtić.
 • Obveze – proizlaze iz prošlih transakcija ili drugih prošlih poslovnih događanja i za njihovo podmirenje se očekuje odljev resursa. Obveza je dužnost ili odgovornost da se postupi ili nešto izvrši na određeni način, a s obzirom na rok dospijeća klasificiraju se kao dugoročne i kratkoročne.
 • Osobni odbitak – predstavlja iznos novca koji se oduzima od ukupnog dohotka pojedinca prije nego što se izračuna iznos poreza koji treba platiti. Ako pojedinac ima uzdržavane članove obitelji, jedno ili više djece ili utvrđenu invalidnost na svojoj poreznoj kartici, osobni odbitak se može povećati.

 

O

 • Obrt – oblik poslovanja u kojem se samostalno, trajno i u svoje ime obavlja dopuštena gospodarska djelatnost. U većini slučajeva obrtom se bave fizičke osobe. Obrti mogu biti slobodni, vezani i povlašteni.
 • Obrtnica – dokument koji predstavlja potvrdu o postojanju obrta, a sastoji se od matičnog broja obrta i djelatnosti.

 

P

 • Parafiskalni nameti – neporezna davanja tj. naknade za korištenje dobara od općeg interesa ili/i usluga državne administracije, a ima ih više od 300. Sve tvrtke koje su registrirane u Hrvatskoj plaćaju članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori, a velika većina plaća i članarinu Hrvatskoj turističkoj zajednici.
 • Pasiva – dio bilance koji prikazuje obveze i vlasnički kapital nekog poduzeća.
 • Paušalni obrt – obrt u kojem se oporezivanje vrši kvartalno, tj. paušalno. Iznos poreza ovisi o primanjima obrta. Kada su primanja veća, obrt ulazi u viši razred zarade te paušalno plaća veći iznos poreza. Kada paušalist radi samo za jednu tvrtku moguće je da postoje obilježja prikrivenog zapošljavanja, pa treba pratiti kako se tretira paušalni obrt u poreznom zakonu.
 • PD obrazac –  obrazac za prijavu poreza na dobit propisan Pravilnikom o porezu na dobit. Obvezni su ga sastavljati svi obveznici poreza na dobit.
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) – oblik  sve faznog oporezivanja potrošnje. Dakle, obračunava se u svim fazama i svim sudionicima trgovinske razmjene. Osoba koja koristi (troši) krajnji proizvod ili uslugu, snosi trošak poreza na dodanu vrijednost. Prema informacijama Porezne uprave, porezne stope PDV-a su 25%, ili 13% ili 5%, a porezna stopa ovisi o proizvodu ili usluzi koja je predmet razmjene. PDV se može obračunavati na dva načina – metodom oporezivanja prema izdanim računima ili metodom oporezivanja prema naplaćenim računima. Obveznici PDV-a su poduzetnici tj. osobe registrirane za obavljanje poduzetničke djelatnosti te neprofitne organizacije s gospodarskim djelatnostima, a koji ostvaruju prihode veće od 39.816,84 eura. U repozitoriju poslovnih dokumenata Aestus Grupe možete pronaći primjer računa s i bez PDV-a.
 • Porezna knjigovodstvena kartica (PKK) – sadrži osnovne podatke o poreznom obvezniku, kao i podatke o obvezama, uplatama i obračuna kamata po osnovi poreza, doprinosa i drugih javnih davanja koje evidentira Porezna uprava.
 • Porezna osnovica – prikazuje oporezivi dio plaće na koji se primjenjuje porez na dohodak. Dobiva se tako da se od dohotka oduzme osobni odbitak. Uvjete za oslobođenja plaćanja poreza na dohodak pronađite ovdje.
 • Porezni savjetnik – fizička osoba koja obavlja djelatnost poreznog savjetništva, pomaže kod izrade poreznih prijava i zastupa u poreznim postupcima i sporovima te nadzire pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija. Mora imati diplomu o položenom ispitu koju je izdala Hrvatska komora poreznih savjetnika, kao i odobrenje za rad.
 • Potraživanja od kupaca – tražbine prema kupcima i ostalima u obliku novca, dobara i usluga. U financijskim izvještajima klasificiraju se prema trajnosti kao dugotrajna i kratkotrajna te su dio imovine .
 • Prihodi – predstavljaju povećanje ekonomske koristi za neko poduzeće u određenom obračunskom razdoblju. Prihod može biti realiziran u obliku priljeva novčanih sredstava, povećanja imovine ili smanjenja obveza. Najčešće nastaju kao posljedica redovnih poslovnih aktivnosti poduzeća, kao što je prodaja proizvoda i robe te pružanje usluga.
 • Prijenos porezne obveze (PPO) – način obrnutog oporezivanja (eng. Reverse Charge) koji se primjenjuje u poslovnom odnosu dva poduzetnika u tuzemstvu isključivo u slučaju obavljanja građevinskih usluga te isporuke nekretnina, materijala i otpada te prijenosa emisijskih jedinica stakleničkih plinova. U navedenim transakcijama porezna obveza prelazi na primatelja isporuke ili usluge koji je obvezan obračunati i platiti PDV.
 • Prirez – jedinice lokalne samouprave mogu propisati plaćanje prireza porezu na dohodak obveznicima koji se nalaze na njenom području. Stope prireza su za općine do 10%, gradove ispod 30.000 stanovnika do 12%, gradove iznad 30.000 stanovnika do 15% te Grad Zagreb do 18%.
 • Prokurist – punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je ugovorom (trgovačkom punomoći) ovlaštena zastupati trgovačko društvo pred upravnim i drugim državnim tijelima, ustanovama i sudovima.
 • Proračunsko knjigovodstvo – aktivnosti evidencije i analize poslovnih transakcija te vođenja poslovnih knjiga i isprava za proračunske korisnike (državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava).
 • Poticaji (potpore) – bespovratna sredstva koje država koristi kako bi pružila financijsku pomoć i potaknula investicije, rast i zaposlenost ciljanog tržišnog segmenta. Republika Hrvatska provodi mjere aktivne politike zapošljavanja u sklopu kojih dodjeljuje potpore za samozapošljavanje, zapošljavanje, usavršavanje, obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih, osposobljavanje i druge. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potrebna pomoć ili savjet našeg stručnog računovodstvenog tima.
 • Povezana poduzeća – subjekti koji čine skupinu na temelju izravne ili neizravne kontrole koju jedno poduzeće ima nad glasačkim pravima drugog poduzeća ili na temelju prava ostvarivanja vladajućeg utjecaja nad poduzećem.
 • Pozajmica – jedan od načina dodatnog financiranja poduzeća u obliku zajma. Pozajmice mogu davati i primati i fizičke i pravne osobe. Takav način financiranja kapitala poduzeća je jeftiniji s obzirom da se na pozajmicu ne plaća nikakav porez, ali s druge strane sa sobom nosi trošak kamate.
 • Predujam  uplata izvršena prije same isporuke dobara ili usluga. Predujam su unaprijed dana (ili primljena) sredstva za dobra ili usluge koja će tek biti isporučena. Izdavanjem završne fakture se i stornira predujam.
 • Putni nalog – dokument koju služi za knjigovodstvenu evidenciju službenog putovanja uz kojeg je priložen račun na kojem su vidljivi troškovi koji dokazuju i sam nastanak službenog putovanja te predstavljaju temelj za naknadu istih. Besplatan primjer putnog naloga preuzmite ovdje.

 

R

 • R1 – račun koji se izdaje na ime poslovnih subjekata kako bi im se omogućilo da od novčanog iznosa poduzete transakcije mogu odbiti iznos pretporeza (PDV-a). Da bi se R1 račun mogao izdati potrebno je imati podatke o nazivu tvrtke, adresi sjedišta i OIB.
 • Račun dobiti i gubitka (RDG) – jedan od osnovnih financijskih izvještaja koji prikazuje prihode, rashode i dobit/gubitak nekog poduzeća. Ukazuje na uspješnost poslovanja u određenom razdoblju. Zakonom o računovodstvu propisana je obveza sastavljanja i objavljivanja računa dobiti i gubitka jedanput .
 • Registar stvarnih vlasnika – središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Uvid u podatke iz Registra stvarnih vlasnika omogućen je bez naknade putem sustava e-Građani.
 • Robno – materijalno knjigovodstvo – aktivnosti kontrole ulaza i izlaza trgovačke robe i sirovina koje obuhvaćaju evidencije primki, zaliha, zaduženja i razduženja skladišta, knjiženja inventure i dr.

 

S

 • Storniranje – aktivnost poništavanja pogrešnog knjiženja nakon čega se vrši ispravno knjiženje. Način i proces storniranja propisan je Zakonom o računovodstvu.

 

T

 • Temeljnica – osnovni dokument koji se koristi za unos podataka u glavnu knjigu te za ispravke knjiženja u slučaju kada se određeni specifični dokument treba knjižiti na drugi način od onog predviđenog knjigovodstvenim pravilima. Tada se temeljnica koristi kako bi se storniralo knjiženje koje je odrađeno automatizmom te se zadaje novo, ispravno.

 

U

 • Ugovor o radu – dokument u pisanom obliku kojim se zasniva radni odnos na određeno ili neodređeno te na puno ili nepuno radno vrijeme. Sadrži osnovne informacije o zaposleniku i poslodavcu, mjestu rada, vrsti rada, osnovnoj plaći, trajanju radnog dana ili tjedna, danu početka, očekivanom trajanju ugovora i godišnjeg odmora te otkaznim rokovima. Besplatan primjer ugovora o radu preuzmite ovdje.
 • Uvoz – kupovina i ulaz dobara i usluga iz inozemstva, preko carinske granice provedbom carinskog postupka. Temelj je međunarodne trgovine.

 

V

 • VIES baza – informacijski sustav putem kojeg poduzetnici mogu provjeriti podatke o poreznim brojevima poslovnih partnera iz Europske unije. VIES bazu koristi i porezna uprava za nadzor isporuke roba i usluga. Prijavom u VIES bazu poduzetnik dobije svoj PDV ID broj čime mu se omogućuje kupovina i prodaja robe u EU bez obračuna PDV-a.

 

Z

 • Zajam – pravni odnos u kojem vjerovnik dužniku daje na raspolaganje određeni novčani iznos te ga se u ugovorenom roku i po ugovorenim uvjetima zajmoprimac obvezuje vratiti.
 • Zaštićeni račun – bankovni račun koji služi za uplatu sredstava zaštićenog dijela plaće koji je izuzet od ovrhe.

 

 

Ostali članci

Što poduzetnik mora znati o trošku reprezentacije?

09.07.2024

U poslovnom svijetu, troškovi reprezentacije se često koristi kao alat za izgradnju novih poslovnih odnosa ili poboljšanje postojećih. No, što točno predstavlja reprezentacija, koji su prihvatljivi troškovi reprezentacije te kada se može primijeniti? Odgovore na ova i ostala poduzetniku važna pitanja donosimo u nastavku članka.   Što je reprezentacija? Reprezentacija predstavlja troškove koji se odnose na […]

Najčešća pitanja o fiskalizaciji: Vodič za poduzetnike

18.06.2024

Kako uvesti fiskalnu blagajnu? Treba li webshop izdati fiskalizirane račune? Fiskaliziraju li se uplate putem Paypal-a, Stripe-a i drugih platformi za online transakcije? Što napraviti ako mi prestane raditi fiskalna blagajna? U nastavku ovog članka donosimo najvažnije informacije o fiskalizaciji te odgovore na najčešća pitanja poduzetnika.   Što je fiskalizacija? Fiskalizacija je skup mjera koje […]

Zapošljavanje učenika i studenata

29.05.2024

Kraj školske / akademske godine i ljetni praznici predstavljaju odličnu priliku za zapošljavanje učenika i studenata. Naš Aestus računovodstveni tim izdvaja važne informacije za sve poslodavce koji planiraju zaposliti učenike i studente.   Kada je moguće zaposliti učenika? Učenici se mogu zapošljavati isključivo za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika. U 2024. godini ljetni praznici započinju […]

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

23.04.2024

Planirate godišnji odmor svojih zaposlenika? Prema zakonu o radu, godišnji odmor je pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji ostvarujete pravo? U nastavku donosimo 10 najčešćih […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

04.04.2024

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

20.03.2024

Nove izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisane su 20. veljače 2024. godine i donose promjene vezane za plaće radnika u graditeljstvu. Što se sve promijenilo za građevinare,  koje su nove minimalne plaće, saznajte u nastavku članka.   Što se promijenilo u novom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo? Minimalna bruto plaća povećala se do 15%, ovisno o […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.