Aestus
04.01.2024
Potpore za samozapošljavanje u 2024.
Maksimalan iznos potpore je 27.000,00 eura, a u nastavku članka donosimo kako ih osigurati.

Želite otvoriti tvrtku i za to iskoristiti potpore za samozapošljavanje? Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja sa aktivnom politikom zapošljavanja i u 2024. godini, a svi poduzetnici u nastajanju svoje poslovne planove mogu predati do 30. rujna 2024.

Prijavitelji ove godine mogu dobiti do 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Maksimalan iznos bez korištenja dodatnih sredstava iznosi 15.000,00 eura.

I ove godine za naše buduće klijente besplatno izrađujemo poslovne planove i troškovnike. Ako Vam je potrebna pomoć pri ostvarivanju sredstava, javite nam se već danas.

U nastavku donosimo detalje i uvjete vezano za sljedeće mjere i podmjere:

 1. Potpora za samozapošljavanje
 2. Potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno
 3. Biram Hrvatsku

 

Koji je cilj mjere potpora za samozapošljavanje i podmjere Biram Hrvatsku?

 • Cilj potpora za samozapošljavanje je sufinanciranje troškova pokretanja poslovanja ili preuzimanja drugog poslovnog subjekta te početnih troškova rada nezaposlenim osobama.

 

1. Potpora za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

 1. Skupina – do 15.000,00 eura:
 • Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 

 1. Skupina – do 10.000,00 eura:
 • Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • Informacije i komunikacije

 

 1. Skupina – do 7.000,00 eura:
 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • Obrazovanje
 • Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

Koji su prihvatljivi troškovi potpore za samozapošljavanje u 2024. godini?

a) Fiksni iznos od 5.000 eura – unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

b) Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora.

c) Prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti koja se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja franšiza

Što se promijenilo od prošle godine?

 • Od ove godine, osobe koji su bili članovi društva bez udjela u istome tj. osobe koje nisu bili osnivači ili vlasnici istoga, mogu se kandidirati za potporu.
 • Ukoliko otvarate tvrtku na području Sisačko-moslavačke županije više ne možete ostvariti potpore do 15.000,00 eura bez obzira na djelatnost.

 

Koji je uvjet da troškovi budu prihvatljivi?

 • Moraju biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • Trebaju odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • Moraju biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

 

Je li PDV prihvatljiv trošak?

 • Trošak PDV-a iskazan na računima, kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.
 • Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore također nisu prihvatljive.

 

Koje su obveze korisnika potpore za samozapošljavanje?

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora.
 • ­Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prve godine ugovornog razdoblja u skladu s troškovnikom.
 • ­Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore.
 • Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti i potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Svaki trošak treba biti potkrijepljen određenim dokazom u obliku dokumenata kao što su računi i izvodi, fotodokumentacija, potvrde i sl. stoga je važno da poduzetnici vode urednu evidenciju poslovanja.
 • Način dokazivanja ostvarenog prometa ovisi o tome je li poduzetnik obveznik poreza na dohodak ili dobit te o načinu plaćanja, a vrši se predajom određenih knjigovodstvenih obrazaca.

 

Koje su dužnosti korisnika potpore u slučaju nepoštivanja navedenih obveza?

 • Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku iznosa potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka, uvećano za zakonsku zateznu kamatu.
 • U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave korisnika potpore kao zaposlenog iz HZMO baze s osnove radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave korisnika potpore kao zaposlenog na nepuno radno vrijeme, korisnik potpore vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
  1. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore,
  2. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore.

 

Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje

 • U 2024. godini udruživanje korisnika nije prihvatljivo.

 

Tko ne može ostvariti potporu?

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, te imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 • Podnositelji zahtjeva čiji je prethodni poslovni subjekt prestao obavljati djelatnost ili su prestali biti vlasnici istog unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositelji zahtjeva koji planiraju preuzeti poslovni subjekt koji je već jednom bio korisnik potpore za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore .
 • Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt ili preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

 

2. Potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Poslodavci koji će aplicirati na potpore koje su namijenjene zelenim djelatnostima moraju zadovoljiti kriterije poslovanja unutar područja „zelenih“ djelatnosti.

Iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti i potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

 

 1. Skupina – do 20.000,00 eura:
 • Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 

 1. Skupina – do 15.000,00 eura:
 • Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • Informacije i komunikacije

 

 1. Skupina – do 10.000,00 eura:
 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • Obrazovanje
 • Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

Napomena: Poslodavac je dužan 3.000,00 eura od ukupnog iznosa potpore utrošiti na aktivnosti koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom.

 

Što su zelena radna mjesta?

 • Radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću.
 • To su dakle svi subjekti koji svojom djelatnošću znatno doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva na način kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, a da pritom ne nanose štetu drugim okolišnim ciljevima.
 • Zelenim radnim mjestima smatrat će se i ona radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

 

Koji su okolišni ciljevi?

 • Ublažavanje klimatskih promjena.
 • Prilagodba klimatskim promjenama.
 • Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa.
 • Prijelaz na kružno gospodarstvo.
 • Sprečavanje i kontrola onečišćenja.
 • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustav.

 

Koji su kriteriji za utvrđivanje zelenih djelatnosti?

 • Poslodavci koji isporučuju zelene usluge/proizvode te koji su registrirani po NKD djelatnosti na dozvoljenim NKD područjima zadovoljavaju uvjete za dodjelu potpore za zelena radna mjesta.

 

Koji su kriteriji za određivanje područja zelenih proizvoda i usluga?

 

1. Energija iz obnovljivih izvora

 • Električna energija, toplina ili gorivo proizvedeno iz obnovljivih izvora energije.

 

2. Energetska učinkovitost

 • Proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost. Ovoj kategoriji pripada energetski učinkovita oprema, uređaji, zgrade i vozila, kao i proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost zgrada i učinkovitost skladištenja i distribucije energije, kao što su Smart Grids napredne elektroenergetske mreže.

 

3. Smanjenje i uklanjanje onečišćenja, smanjenje stakleničkih plinova te recikliranje i ponovna uporaba

Proizvodi i usluge koji:

 • Smanjuju ili uklanjaju stvaranje ili oslobađanje zagađivača ili otrovnih spojeva odnosno uklanjaju onečišćujuće tvari ili opasan otpad iz okoliša.
 • Smanjuju emisije stakleničkih plinova drugim metodama osim proizvodnje obnovljive energije i energetske učinkovitosti.
 • Smanjuju ili eliminiraju stvaranje otpadnih materijala; odnosno koji prikupljaju, ponovno koriste, obnavljaju, recikliraju ili kompostiraju otpadne materijale ili otpadne vode.

 

4. Održivo upravljanje i očuvanje prirodnih resursa

 • Proizvodi i usluge koji čuvaju prirodne resurse. U ovu kategoriju uključeni su proizvodi i usluge vezani uz ekološku poljoprivredu i održivo šumarstvo, upravljanje zemljištem, upravljanje vodenim resursima, očuvanje tla, voda ili divljih životinja.

 

5. Usklađenost s okolišnim standardima, obrazovanje te podizanje svijesti šire javnosti

Proizvodi i usluge koji:

 • Provode okolišne propise/standarde
 • Osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije
 • Povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša

 

Koji su zeleni proizvodi i usluge?

 • Usluge obnove rudnika,
 • usluge prikupljanja drenažnih voda radi sprječavanja onečišćenja podzemnih voda,
 • instrumenti, strojevi i uređaji za analizu onečišćujućih tvari, filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina,
 • cijevi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te za vodno gospodarstvo,
 • vreće i vrećice kojima se zamjenjuju plastične vrećice; kante, kutije, spremnici i ostale posude za skladištenje i prijevoz otpada; ploče, blokovi i slični predmeti od biljnih vlakana, slame ili drvnog otpada, spojeni mineralnim vezivima; palionice i strojevi za obradu otpada (npr. koji se upotrebljavaju na odlagalištima),
 • usluge održavanja i popravka za smanjivanje gubitka vode,
 • posebna oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: npr. sustavi za skladištenje bioplina, kotlovi na drva i ostali uređaji, solarne ploče i fotonaponske ćelije, hidraulične turbine i vodenična kola, vjetroturbine,
 • posebna oprema proizvedena za zaštitu okoliša i proizvodi za upravljanje resursima: npr. termostati za reguliranje, grijanja i hlađenja, termostatski ventili, toplinske crpke, kondenzacijski kotlovi, solarni grijači vode,
 • usluge održavanja, popravka i instalacije ekoloških proizvoda,
 • električna struja, plin i toplina iz obnovljivih izvora,
 • recikliranje i ponovno korištenje rabljene robe,
 • usluge održivog turizma,
 • usluge odvodnje: prikupljanje, prijevoz i pročišćavanje otpadnih voda, rad, održavanje i čišćenje sustava odvodnje,
 • usluge sanacije i čišćenja tla, podzemnih i površinskih voda,
 • inženjerske i arhitektonske usluge za energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetsku obnovu postojećih zgrada,
 • inženjerske i arhitektonske usluge za projekte obnovljive energije,
 • usluge ekološkog savjetovanja,
 • sakupljanje javnog otpada i otpada s ulica,
 • administrativne usluge za zaštitu okoliša i upravljanje resursima itd.

 

Koja su digitalna radna mjesta?

 • Radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne informacijsko – komunikacijske vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:
  • programiranje, razvoj aplikacija,
  • digitalna poslovna analiza,
  • digitalni marketing i kreiranja sadržaja,
  • digitalni dizajn i vizualizacija podataka,
  • upravljanje digitalnim proizvodima,
  • podatkovna znanost,
  • dizajn korisničkog iskustva,
  • robotika,
  • razvoj algoritama i proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju ili strojno učenje,
  • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

 

3. Biram Hrvatsku – preseljenje unutar Hrvatske i povratak u Hrvatsku

 • Cilj mjere je snažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije (dalje u tekstu: EGP).
 • Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustvo koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP.

 

Koje je trajanje mjere?

 • 24 mjeseca.

 

Koje su ciljane skupine?

 1. Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i ostalih navedenih država neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2023. ili 2024. godini.
 2. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. ili 2024. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

 

Koja je visina subvencije?

 • Za osobe iz 1. ciljane skupine: 7.000,00 eura.
 • Za osobe iz 2. ciljane skupine: 3.500,00 eura.

 

Koje su obveze korisnika?

 • ­Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2023., a do podnošenja zahtjeva za potpori male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. sa prijavljenim boravištem u državama EGP-a i ostalim navedenim državama obvezni su izvršiti odjavu boravišta u državama EGP-a i ostalim navedenim državama nakon 01.01.2023., a do podnošenja zahtjeva za potporu male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o odjavi boravišta.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. obvezni su dostaviti PD U1 obrazac ili Izjavu, ugovor o radu i ostale dokaze iz kojih se može utvrditi da osoba ima 12 mjeseci radnog iskustva ili da je bila uključena u redovno obrazovanje u državama EGP-a i ostalim navedenim državama.
 • ­Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 2. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2023., a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • Sklopiti ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja u 2023., odnosno 2024. godini i biti u statusu osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja u punom radnom vremenu, u poslovnom subjektu u kojem se samozapošljava u najkraćem trajanju od 24 mjeseca.
 • U slučaju raskida ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja prije isteka ugovorenog razdoblja od 24 mjeseca, korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava uvećan za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate.
 • Ukoliko se osoba preseli iz područja na temelju čega su dodijeljena sredstva potpore Biram Hrvatsku, a prije isteka 24 mjeseca, korisnik je u obvezi vratiti sva isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

 

Dodatne napomene

 • Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će uređene ugovorom o dodjeli potpore.
 • Hrvatski državljani povratnici iz zemalja EGP moraju imati odjavljeno prebivalište u RH najmanje 12 mjeseci.
 • Osobe iz obje skupine mogu koristiti potpore za samozapošljavanje prema Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenja mjera u 2024. godini.
 • Za datum povratka uzima se datum prijave prebivalište, a koji ne može biti prije 01.01.2023. godine.

 

Koji je rok za predaju zahtjeva?

 • Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

 

Javite nam se putem kontakt forme i rado ćemo Vam pomoći da pokrenete svoje poslovanje u potporu za samozapošljavanje. Ako odlučite postati naš klijent u računovodstvu, poslovni plan napisat ćemo besplatno. Veselimo se suradnji!

Ostali članci

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

04.04.2024

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

20.03.2024

Nove izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisane su 20. veljače 2024. godine i donose promjene vezane za plaće radnika u graditeljstvu. Što se sve promijenilo za građevinare,  koje su nove minimalne plaće, saznajte u nastavku članka.   Što se promijenilo u novom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo? Minimalna bruto plaća povećala se do 15%, ovisno o […]

Potpora za samozapošljavanje – kako izbjeći greške?

12.03.2024

Nezaposleni ste i želite pokrenuti vlastito poslovanje? HZZ i u 2024. godini provodi mjere aktivnog zapošljavanja. Jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje čiji maksimalni iznos ove godine iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Potpora […]

Kako obračunati dnevnice i putne troškove?

27.02.2024

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova? Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.   […]

Parra: Za računovođe koji rade pametnije

13.02.2024

Pozivamo Vas na event na kojem ćemo predstaviti aplikaciju Parra. Sudjelovanje je besplatno, a obrazac za prijavu je u nastavku. Vidimo se!

14 najčešćih pitanja o napojnicama

Nova porezna reforma koja je stupila na snagu 1. siječnja 2024. donosi brojne promjene, jedna od njih odnosi se na promjene u načinu obrade napojnica. Uveden je novi sustav fiskalizacije napojnica, koji omogućava korisnicima da svoje napojnice ostavljaju i putem kartica. U nastavku donosimo 14 najčešćih pitanja o napojnicama postavljenih od strane poduzetnika.   Tko […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.