Aestus
16.03.2023
Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike
Saznajte kako tumačiti podatke iz godišnjeg financijskog izvještaja i kako prepoznati ključne informacije o poslovanju.

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje.

Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati  FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na dobit mora biti plaćeno.

 

Tko su obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja?

 • U svrhu javne objave: trgovačka društva i trgovci pojedinci, kao i poslovne jedinice poduzetnika s inozemnim sjedištem.
 • U svrhu statističkih i drugih potreba: prethodno navedeni subjekti te pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit prema članku 32. Zakona o računovodstvu.

 

Mora li poduzeće koje je osnovano krajem 2022. godine dostaviti godišnji financijski izvještaj?

 • Poduzeće koje tijekom poslovne godine nema poslovnih događaja, odnosno u poslovnim knjigama nema unesenih podataka o imovini i obvezama te nema zaposlenih osoba, FINA-i mora dostaviti samo izjavu o neaktivnosti. U slučaju da je poduzeće zaposlilo osobu ili bilo poslovno aktivno, ono je u obvezi predati godišnji financijski izvještaj.

 

Zašto poduzetnici moraju dostavljati financijske izvještaje?

 • Zakonom o računovodstvu propisano je da su poduzetnici obvezni sastavljati te dostavljati financijske izvještaje Financijskoj agenciji odnosno FINA-i.

 

Što je godišnji financijski izvještaj i zašto je bitan?

 • Za početak treba pojasniti što su zapravo financijski izvještaji? To su dokumenti koji prikazuju stvarno stanje poslovanja, a moraju biti istinito napisani te točno prenositi financijsko stanje poslovanja.
 • Godišnji financijski izvještaj ili skraćeno GFI je izvještaj koji poduzetnici dostavljaju FINA-i kako bi se napravio pregled poslovanja u odnosu na prošlu godinu.
 • FINA koristi dobivene statističke podatke za uvid u kretanje gospodarstva Republike Hrvatske. Osim statističkih informacija, izvještaj omogućuje poduzetniku pregled rezultata poslovanja te olakšava donošenje novih poslovnih odluka u budućnosti.
 • Podaci s godišnjih financijskih izvještaja su javno objavljeni podaci te dostupni svima.
 • Potencijalni poslovni partneri prate godišnje financijske izvještaje kao pogled u poslovanje poduzetnika te ovisno o izvještajima odlučuju o daljnjim koracima.

 

Što poduzetnik može očitati iz bilance?

 • Poduzetnik bilancu može koristiti kao pogled u financijski dio poslovanja, saznati gdje se nalazi novac, kakva je trenutna financijska situacija, ima li dugovanja i sl.
 • Kao prvi dio godišnjeg financijskog izvještaja, bilanca se sastoji od aktive i pasive. Aktivu čine dugotrajna i kratkoročna imovina, dok pasivu čine kapital i obveze. Podaci iz bilance koriste se za izračunavanje različitih koeficijenata za utvrđivanje likvidnosti, efikasnosti, zaduženosti, profitabilnosti te sposobnosti otplate kredita.
 • Poduzetnik može pratiti izvještaje bilance kroz neko vrijeme kako bi dobio uvid u trendove, ali i kako bi mogao predvidjeti iznos te volatilnost budućih financijskih dobiti.

 

Što poduzetnik može očitati iz računa dobiti i gubitka?

 • Račun dobiti i gubitka ili RDG, jedan je od sastavnih i najvažnijih dijelova GFI-a za poduzetnika i relevantan je kroz cijelu godinu. U izvještaju su navedeni poslovni prihodi i rashodi u određenom vremenskom razdoblju, ali i koliko poreza poduzetnik mora platiti.

 

Što predstavljaju poslovni prihodi na računu dobiti i gubitka?

 • Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju uporabe vlastitih proizvoda te ostalih poslovnih prihoda. Oni se ostvaruju kada se isporuči usluga ili proizvod kupcu.

 

Kako poduzetnik prikazuje prihode od državnih subvencija na godišnjem financijskom izvještaju?

 • Državne subvencije koristi veliki broj poduzetnika te pitanje koje se često postavlja jest kako se navedene subvencije prikazuju radi oporezivanja.
 • Prihodi od državnih subvencija prikazuju se pod AOP 256 ili pod ostalim poslovnim prihodima AOP 132, a odnosi se na dio ostalih poslovnih prihoda primljenih iz državnog proračuna i/ili lokalnih proračuna te institucija Europske unije u obliku subvencija poslovnim subjektima.
 • Ako je poduzetnik obveznik poreza na dobit i državne subvencije koristi za financijsku podršku, naknadu nastalih rashoda ili nastalih gubitaka kao npr. državne potpore za podršku gospodarstvu tijekom pandemije COVID-19, državne subvencije se prikazuju kao prihod razdoblja kada je nastalo potraživanje.
 • Ako je poduzetnik obveznik poreza na dobit i državne subvencije koristi za nabavu materijalne imovine koja se amortizira, državne subvencije se prikazuju kao prihodi razdoblja u postotku troška amortizacije imovine. U slučaju da se imovina ne amortizira, prikazuju se kao prihod po nastanku.
 • Za poduzetnika je važno da prihodi od državnih subvencija budu izjednačeni s rashodima jer se na taj način ne oporezuju. Točnije, prihodi od državnih subvencija moraju biti stavljeni u odnos s rashodima budućih razdoblja.

 

Što znači AOP oznaka?

 • AOP oznaka zapravo predstavlja šifru stupca u godišnjem financijskom izvještaju, a koristi se za daljnje izračune kao što je npr. koeficijent tekuće likvidnosti koji se računa na način da se kratkotrajna imovina (AOP 037) podijeli s kratkoročnim obvezama (AOP 109).

 

Što predstavljaju poslovni rashodi na računu dobiti i gubitka?

 • Poslovni rashodi sastoje se od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.
 • Ono što je važno istaknuti su troškovi amortizacije (AOP 143) koji je jedan od najvećih troškova poslovanja kod poduzeća koja imaju ulaganja u dugotrajnu imovinu. Pozitivna strana amortizacije za neke poduzetnike može biti to što se vrijednost imovine postepeno može prenositi na troškove te se samim time povećavaju rashodi. Poduzeće primjenom većih stopa amortizacije odnosno korištenjem ubrzanih stopa uz odluku može brže amortizirati imovinu, a sama veličina amortizacije utječe na ostvarenu dobit što naposljetku smanjuje obvezu poreza na dobit.
 • Troškovi osoblja (AOP 139) često predstavljaju značajan trošak poslovanja u kojem su prikazane neto plaće zaposlenika te nadnice.
 • Troškovi poreza i doprinosa iz plaće (AOP 141) predstavljaju doprinose koje zaposlenik plaća iz zarađene bruto plaće te uključuju obvezno mirovinsko osiguranje I i/ili II stupa. Doprinosi na plaću (AOP 142) su važni jer su poduzetnici obveznici plaćanja, a prikazuju trošak koji je poslodavac uplatio za svakog djelatnika te uključuju obvezno zdravstveno osiguranje od 16,5%.
 • Materijalni troškovi mogu predstavljati još jedan veliki trošak poslovanja. Materijalne troškove (AOP 135) čine utrošena sirovina i materijal te ambalaža i sitni inventar, utrošena energija, utrošeni rezervni dijelovi, utrošeni materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme te ostali materijalni troškovi.

 

Kako poduzetnik može očitati posluje li s dobitkom ili gubitkom?

 • Poduzetnik može kroz cijelu godinu pratiti evidentirane poslovne događaje te ostvareni poslovni rezultat koji označava posluje li poduzeće s dobiti ili gubitkom što na kraju ukazuje na samu profitabilnost poduzeća.
 • Za poduzetnika važna je informacija o neto dobiti koja predstavlja dobit nakon oporezivanja i koliki je stvarni rezultat poslovanja nakon što se plate sve obveze prema državi.
 • Stopa porezna na dobit iznosi 10% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 995.421,06 eura odnosno 7.500.000,00 kuna te 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 995.421,06 eura tj. 7.500.000,00 kuna.
 • Dobit ili gubitak razdoblja uvijek se nalazi na kraju računa dobiti i gubitka. Dobit razdoblja nalazi se na polju AOP 186, dok se gubitak razdoblja nalazi se na polju AOP 187.
 • Prilikom isplate dobiti mora se izračunati udio svakog člana društva odnosno vlasnika te je potrebna odluka o raspodjeli dobitka. Isplata dobiti vrši se isključivo na žiro ili tekući račun.
 • Zbog navedenog iznimno je važno imati stručnog računovođu odnosno računovodstveni servis koji može razumijeti poslovanje i potrebe svojih klijenata. Kako odabrati kvalitetno računovodstvo možete saznati klikom na poveznicu.

 

Kako poduzetnik može očitati koliko poreza na dobit mora platiti?

 • Navedene informacije se ne nalaze na godišnjem financijskom izvještaju već na obrascu prijave poreza na dobit odnosno tzv. PD obrascu pod rednim brojem 44. na polju “porezna obveza”.
 • Suvremeni računovodstveni timovi navedene podatke prate kroz cijelu godinu kroz softverska rješenja koja znatno olakšavaju praćenje svih ključnih podataka. Aestus računovodstveni tim zajedno s klijentima poduzetnicima koristi Parra softver, vlastitu aplikaciju za praćenje poslovanja i izdavanje računa namijenjena mikro i malim firmama, a omogućuje između ostalog uvid u prihode i rashode, dobit i porez na dobit u realnom vremenu te ostale podatke kroz cijelu godinu, putem mobitela, računala ili tableta.

 

Zašto su bilješke uz financijske izvještaje korisne za poduzetnika?

 • Bilješke uz financijske izvještaje uključuju dodatne i dopunske informacije koje nisu navedene u godišnjim financijskim izvještajima.
 • Sadrže pojašnjenja pojedinih pozicija financijskih izvještaja te objašnjenja poslovnih događaja koje poduzetniku mogu koristiti bolje razumijevanje promjena financijskog položaja i rezultata poslovanja.

 

Koji je rok za predaju, što se predaje i tko predaje izvještaje?

 • Do 30.04.2023. godine u svrhu statističkih i drugih potreba svi poduzetnici trebaju u FINA-u dostaviti: Bilancu, račun dobitka i gubitka te dodatne podatke kao što su prihodi od prodaje u zemlji, troškovi energije, stipendije itd.

 

 • Poduzetnik može dostaviti dodatne dokumente tražene u svrhu javne objave i 30.04. uz napomenu da se dokumenti mogu koristiti u svrhu statističkih i javnih objava. Ukoliko poduzetnik ne navede da se može koristiti i u svrhu javne objave, tražene dokumente potrebno je ponovno dostaviti do 30.06. s napomenom da se može koristiti u svrhu javne objave.

 

 • Do 30.06.2023. godine u svrhu javne objave mikro i mali poduzetnici trebaju dostaviti:
  • Bilancu
  • Račun dobiti i gubitka
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Odluku o utvrđivanju GFI-a
  • Odluku o raspodjeli dobitka ili pokrića gubitka
  • Revizijsko izvješće ako je poduzetnik obveznik revizije

 

 • Do 30.06.2023. godine u svrhu javne objave srednji i veliki poduzetnici trebaju dostaviti:
  • Bilancu
  • Račun dobiti i gubitka uz izvještaj ostalom sveobuhvatnom dobitku ako je poduzetnik obveznik primjene Međunarodnog standardnog financijskog izvještavanja
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Izvještaj o novčanim tokovima
  • Izvještaj o promjenama kapitala
  • Revizorsko izvješće
  • Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
  • Nefinancijsko izvješće ako je poduzetnik obveznik
  • Odluku o utvrđivanju GFI-ja
  • Odluku o raspodjeli dobitka ili pokrića gubitka

 

Kako se godišnji financijski izvještaji mogu dostaviti FINA-i?

 • Osobno u bilo kojoj Fininoj poslovnoj jedinici ili putem preporučene pošte na adresu poslovnice koja je odgovorna na području sjedišta obveznika.
 • Dokumenti moraju biti dostavljeni u papirnatom obliku ili na mediju za elektroničku pohranu podataka kao USB, no isključivo u formatu excel datoteke ili u PDF formatu kao elektronički potpisan dokument.
 • Moguća je i predaja izvještaja online putem web aplikacije RGFI.
 • Godišnji financijski izvještaj potpisuju predsjednik i svi članovi uprave, odnosno svi izvršni direktori. Za poslovne subjekte koji nemaju upravu ili izvršne direktore, GFI potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.
 • Klijenti Aestus računovodstva svom računovođi mogu dati punomoć za predaju GFI-a na FINA-u za sastavljanje i dostavu izvještaja umjesto njih.

 

Za informacije o svom poslovanju kroz cijelu godinu, javite nam se putem kontakt forme ili putem email-a aestus@aestus.hr

Ostali članci

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Što poduzetnik mora znati o porezima?

12.09.2023

Porezi mogu biti pomalo zbunjujući za poduzetnike u Hrvatskoj. Postoji nekoliko oblika poreza koje svaki poduzetnik treba poznavati, a u ovom članku obuhvaćamo tri vrste – porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i porez na dobit. U nastavku donosimo osnovne informacije o navedenim porezima, tko su obveznici te kad i kako se plaćaju.   […]

Digitalna transformacija Aestus financijskog savjetovanja d.o.o.

11.09.2023

Trgovačko društvo AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o. započelo je provedbu projekta „DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o.“. Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   Kratki opis projekta: Projekt „Digitalna transformacija poduzeća Aestus financijsko savjetovanje d.o.o.“ adresira problem razine digitalizacije poslovanje. Opći cilj koji će se postići […]

Koje su vrste otkaza i koje obveze idu uz njih?

07.09.2023

Što podrazumijeva izvanredni otkaz ugovora o radu? Koje su obveze poslodavca i zaposlenika prilikom otkaza tijekom probnog roka? Teče li otkazni rok prilikom korištenja godišnjeg odmora? Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu zaposleniku u slučaju otkaza, kao i ostale važne informacije o vrstama otkaza koje trebaju poznavati zaposlenici i poslodavci, donosimo u nastavku.   Što je redoviti […]

Koja je razlika između klasičnog i paušalnog obrta?

23.08.2023

Koja je razlika između slobodnog, vezanog, povlaštenog i tradicijskog obrta? Koje vrste oporezivanja može izabrati obrt?  U nastavku donosimo najvažnije informacije koje morate znati ako planirate otvoriti obrt.   Što je obrt? Obrt je vrsta poslovnog subjekta u kojem pojedinac ili manja grupa ljudi samostalno i trajno obavlja poslovne aktivnosti na tržištu poput proizvodnje, prodaje […]

11 najčešćih pitanja o poslovnom planu

25.07.2023

Poticaji za samozapošljavanje olakšavaju način na koji možete postati poduzetnik i pokrenuti vlastito poslovanje. U tom slučaju otvaranje firme, uz osnovnu dokumentaciju, zahtijeva da svoju ideju prenesete na papir, odnosno izradite poslovni plan. Izrada jednog takvog plana nije niti malo jednostavna, stoga nije na odmet potražiti pomoć pri pisanju poslovnog plana. U daljnjem tekstu odgovorili […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.