Aestus
14.12.2023
Koji su neoporezivi primici i njihovi limiti u 2024. godini?
U nastavku donosimo vrste i limite neoporezivih primitaka, naknada, nagrada i stipendija koje možete isplatiti svojim zaposlenicima.

Želite nagraditi zaposlenika za radni rezultat ili isplatiti stipendiju studentu? Zanima Vas koje vrste neoporezivih primitaka se mogu isplatiti i koji su njihovi limiti u 2024. godini? Aestus računovodstveni tim Vam u nastavku donosi popis neoporezivih primitaka, naknada, nagrada i stipendija te maksimalne iznose do kojih na njih niste obvezni platiti porez na dohodak.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, razlikujemo sljedeće vrste neoporezivih primitaka s pripadajućim maksimalnim iznosima za isplatu.

 

Dnevnice, putni troškovi i prijevoz

2023. godina

2024. godina

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu

26,55 EUR

do 30,00 EUR

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

13,28 EUR

do 15,00 EUR

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu

Do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno.

Do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

Pomorski dodatak

33,19 EUR dnevno

do 40,00 EUR dnevno

Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe

53,09 EUR dnevno

do 60,00 EUR dnevno

Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca

U ukupnom iznosu

Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju

U visini stvarnih izdataka

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom

U visini stvarnih izdataka

U visini stvarnih izdataka prema mjesečnoj cijeni pojedinačne prijevozne karte

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom

U visini stvarnih izdataka

U visini stvarnih izdataka prema mjesečnoj cijeni pojedinačne prijevozne karte

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

0,40 EUR po prijeđenom kilometru

0,50 EUR po prijeđenom kilometru

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika

331,81 EUR godišnje

Do 400,00 eura godišnje

Ovdje preuzmite odluku o obračunu plaće u naravi.

 

Kako se računa naknada za prijevoz?

  • Tvrtka može donijeti odluku o isplati naknade za prijevoz zaposlenicima i u tom slučaju ima obvezu naknadu isplatiti svim zaposlenicima koji na nju ostvaruju pravo.
  • Pravo na naknadu za prijevoz imaju zaposlenici čija je adresa boravišta udaljena od adrese radnog mjesta minimalno dvije stanice javnog gradskog prijevoza.
  • Visinu naknade za prijevoz poduzetnik određuje na temelju ponude tvrtke za gradski i prigradski javni prijevoz.

 

Troškovi prehrane i smještaja

2023. godina

2024. godina

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

Do 796,44 EUR godišnje

Do 1.200,00 eura godišnje

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije

Do 1.592,76 EUR godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

Do 1.800,00 EUR godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika

Do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca

Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena

U visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika.

Do visine stvarnih izdataka.

Ovdje preuzmite odluku za prehranu i odluku za isplatu prehrane.

 

Kako isplatiti troškove prehrane?

  • Poduzetnik može sam donijeti odluku o tome u kojim će intervalima i iznosima zaposlenicima isplaćivati naknade za troškove prehrane. Jedina obvezna je da isplaćeni iznos ne prelazi ukupno 1200,00 EUR godišnje.
  • Troškovi prehrane mogu se isplatiti isključivo na tekući ili zaštićeni račun radnika, dok se božićnice, naknade troškova loko vožnje i putnih troškova mogu zaposlenicima isplatiti u gotovini.

 

 

Nagrade

2023. godina

2024. godina

Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.

Do 663,62 EUR godišnje

Do 700,00 EUR godišnje

Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika

Do 995,43 EUR godišnje

Do 1.120,00 EUR godišnje

Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža

Do 199,09 EUR

Do 280,00 EUR

Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža

Do 265,45 EUR

Do 336,00 EUR

Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža

Do 331,81 EUR

Do 392,00 EUR

Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža

Do 398,17 EUR

Do 448,00 EUR

Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža

Do 464,53 EUR

Do 504,00 EUR

Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža

Do 530,90 EUR

Do 560,00 EUR

Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

Do 663,62 EUR

Do 672,00 EUR

Napojnice

/

Do 3.360,00 EUR po osobi godišnje

Ovdje preuzmite odluku za nagrade, odluku za isplati nagrade, odluku u božićnici i odluku o isplati božićnice-regresa.

 

Kako se tretiraju napojnice?

  • Od 1. siječnja 2024. primjenjuje se novi model fiskalizacije napojnica kao mogućnost za sve one koji u okviru svojih djelatnosti primaju napojnice (npr. ugostitelji, frizeri, kozmetičari, taksisti itd.).
  • Uvođenje mogućnosti naplate napojnica kartičnim putem ovisi o odluci svakog obrtnika i nije obavezno.
  • Napojnica iznad zadanog iznosa oporezuje se po stopi od 20% bez plaćanja doprinosa.

 

 

Otpremnine

2023. godina

2024. godina

Otpremnine zbog odlaska u mirovinu

Do 1.327,24 EUR

Do 1.400,00 EUR

Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza

Do 862,71 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Do 896,00 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Do 1.061,79 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Do 1.120,00 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Darovi

2023. godina

2024. godina

Dar djetetu do 15 godina starosti

Do 132,73 EUR godišnje

Do 140,00 EUR godišnje

Darovi u naravi

Do 132,73 EUR godišnje

Do 133,00 EUR godišnje

Naknade za obrazovanje, zdravstvo i ostalo

2023. godina

2024. godina

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

Do visine stvarnih izdataka

Potpore za novorođenče

Do 1.327,24 EUR

Do 1.400,00 EUR

Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

Do 66,36 EUR mjesečno

Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

Do 331,81 EUR godišnje podmirene bezgotovinskim putem

Do 500,00 EUR godišnje podmirene bezgotovinskim putem

Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe

U visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju

Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima

Do visine stvarnih izdataka

Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH

Prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu

Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca

Do visine stvarnih izdataka

Naknade za odvojeni život od obitelji

Do 232,27 EUR

Do 280,00 EUR

Stipendije, nagrade i ostale naknade za učenike, studente i sportaše

2023. godina

2024. godina

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja

Do 232,27 EUR mjesečno

Do 280,00 EUR mjesečno

Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga

Do 3.185,38 EUR godišnje

Do 3.360,00 EUR godišnje

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima

Do 232,27 EUR mjesečno

Do 560,00 EUR mjesečno

Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima

Do 530,90 EUR mjesečno

Do 840,00 EUR mjesečno

Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje

Do 232,27 EUR mjesečno

Do 560,00 EUR mjesečno

Nagrade za športska ostvarenja

Do 2.654,48 EUR godišnje

Do 2.800,00 EUR godišnje

Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima

Do 232,27 EUR mjesečno

Do 560,00 EUR mjesečno

Koliki može biti iznos stipendije bez da se dijete mora skidati s porezne kartice roditelja?

  • Ukoliko iznos zarade studenta ili učenika prijeđe limit od 3.185,38 EUR, roditelj gubi pravo na osobni odbitak tj. poreznu olakšicu. Međutim, dobra vijest je da stipendija nije vrsta novčanog primitka koja ulazi u obračun zarade od studentskog rada. Dakle, bez obzira na studentski posao i limit od 3.185,38 EUR, student može dodatno primati mjesečnu stipendiju koja je neoporeziva do 232,27 EUR.

 

Potpore u slučaju bolovanja ili smrti

2023. godina

2024. godina

Potpore zbog invalidnosti radnika

Do 331,81 EUR godišnje

Do 560,00 EUR godišnje

Potpore za slučaj smrti radnika

Do 995,43 EUR

Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika

Do 398,17 EUR

Do 560,00 EUR

Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti

Do 232,27 EUR mjesečno

Do 560,00 EUR mjesečno

Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana

Do 331,81 EUR godišnje

Do 560,00 EUR godišnje

 

Nagrada zaposleniku, dar djetetu, stipendiranje studenata i sl. odlični su načini za motivaciju zaposlenika uz minimalan trošak za Vaše poslovanje. Za dodatna pojašnjenja ili savjete o tome kako ih najbolje iskoristiti, kontaktirajte naš tim Aestus računovodstvo putem email adrese aestus@aestus.hr ili putem kontakt forme.

 

Ostali članci

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

23.04.2024

Planirate godišnji odmor svojih zaposlenika? Prema zakonu o radu, godišnji odmor je pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji ostvarujete pravo? U nastavku donosimo 10 najčešćih […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

04.04.2024

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

20.03.2024

Nove izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisane su 20. veljače 2024. godine i donose promjene vezane za plaće radnika u graditeljstvu. Što se sve promijenilo za građevinare,  koje su nove minimalne plaće, saznajte u nastavku članka.   Što se promijenilo u novom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo? Minimalna bruto plaća povećala se do 15%, ovisno o […]

Potpora za samozapošljavanje – kako izbjeći greške?

12.03.2024

Nezaposleni ste i želite pokrenuti vlastito poslovanje? HZZ i u 2024. godini provodi mjere aktivnog zapošljavanja. Jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje čiji maksimalni iznos ove godine iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Potpora […]

Kako obračunati dnevnice i putne troškove?

27.02.2024

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova? Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.   […]

14 najčešćih pitanja o napojnicama

13.02.2024

Nova porezna reforma koja je stupila na snagu 1. siječnja 2024. donosi brojne promjene, jedna od njih odnosi se na promjene u načinu obrade napojnica. Uveden je novi sustav fiskalizacije napojnica, koji omogućava korisnicima da svoje napojnice ostavljaju i putem kartica. U nastavku donosimo 14 najčešćih pitanja o napojnicama postavljenih od strane poduzetnika.   Tko […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.