Aestus
19.07.2022
Startup rječnik
U članku donosimo najčešće korištene pojmove korištene u svijetu poduzetništva.

Čuli ste za izraze kao što su crowdfunding, scaling i burn rate, ali niste u potpunosti sigurni koja je njihova definicija? U svijetu poduzetništva ovakvi izrazi sve su češće korišteni, a svaki poduzetnik ili osoba koja planira pokrenuti startup, treba ih poznavati. Iz tog razloga, u nastavku članka donosimo startup rječnik s više od 70 najčešće korištenih pojmova korištenih kod startupa, prevedenih s engleskog na hrvatski jezik. 

 

A 

Accelerator / Akcelerator 

Akcelerator  je poslovni program koji podržava poduzeća i startup-ove u ranoj fazi razvoja kroz obrazovanje, mentorstvo i financiranje. Akceleratori mogu biti privatno ili javno financirani i pokrivaju širok raspon industrija. Za razliku od poduzetničkih inkubatora, proces prijave za akceleratore otvoren je za sve, ali je vrlo konkurentan. Ostale prednosti i nedostatke akceleratora, ali i ostalih metoda financiranja možete pročitati klikom na poveznicu.  

 

Accredited Investor / Akreditirani investitor 

Akreditirani investitori imaju neto vrijednost veću od milijun dolara, a mogu ulagati u određena neregistrirana ulaganja kao što su privatni kapital, rizični kapital i hedge fondovi. Poslovni anđeli moraju biti akreditirani investitori da bi mogli ulagati u tvrtke. 

 

Amortization / Amortizacija 

Amortizacija je postupno proporcionalno trošenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, tijekom njezina vijeka trajanja. Amortizacija je važna jer pomaže startupu i investitoru razumjeti te predvidjeti troškove tijekom vremena. U kontekstu otplate zajma, amortizacija jasno pokazuje koji se dio otplate kredita sastoji od kamata u odnosu na glavnicu. To može biti korisno u svrhu primjerice, odbijanja kamata u porezne svrhe. 

 

Angel Investor / Poslovni anđeo 

Poslovni anđeli uspješni su poduzetnici ili iskusni rukovoditelji poduzeća koja financiraju visokorizične startup inicijative, za određeni vlasnički udio. Za svoje investicije, uz financijsku pomoć nude i savjetovanje, pomoć u razvoju te komercijalizaciju ideja. 

 

Annual Contract Value (ACV) / Godišnja vrijednost ugovora 

Bez obzira na duljinu ugovora, godišnja vrijednost ugovora opisuje godišnju vrijednost svakog klijenta ili korisnika. Godišnja vrijednost ugovora može se koristiti za predviđanje troška svakog novog klijenta te koliko klijenata je potrebno da bi se ispunili postavljeni ciljevi prihoda. 

 

Annual Recurring Revenue (ARR) / Godišnji ponavljajući prihod 

Iznos prihoda koje poduzeće očekuje da će generirati svake godine na ponavljajućoj osnovi, tj. od prodaje dobra i usluga koje se ponavljaju u određenim vremenskim periodima. Poduzeća čiji se poslovni model temelji na pretplati, često mjere svoj ARR. 

 

Average Revenue Per User (ARPU) / Prosječan prihod po korisniku 

Tehnološka, medijska i telekomunikacijska poduzeća često izračunavaju prosječni prihod po korisniku, poznat kao prosječni prihod po jedinici, kako bi dobili uvid u prihod po klijentu. 

 

B 

Basis Point (BPS) / Osnovna točka 

Osnovna točka odnosi se na zajedničku jedinicu mjere za kamatne stope i druge postotke u financijama. Jedan bazni bod jednak je 1/100 od 1% ili 0,01%. Često se koriste u obveznicama i zajmovima, npr. poduzeće X povećalo je svoju operativnu maržu za 100 BPS-a, odnosno za 1%. 

 

Billings / Naplate 

Naplate, rezervacije i prihodi, tri su načina na koje organizacije mjere svoje sadašnje i buduće prihode. Naplate ili engl. billings fakturirana su sredstva koja će tvrtka ubrzo dobiti, odnosno novac koji se trenutno duguje poduzeću. 

 

Board Director  / Član uprave 

Članovi uprave tvrtke, poznati kao direktori uprave imaju fiducijarnu obvezu prema dioničarima tvrtke te donose kritične odluke, poput one o prodaji poduzeće. Osnivači su često predsjednici uprave, dok ključni ulagači dobivaju mjesta u upravi u svakom krugu prikupljanja sredstava. 

 

Bootstrapping 

Predstavlja način financiranja startupa gdje poduzetnik pokreće poduzeće s malo kapitala koji proizlazi iz vlastitih sredstava poput ušteđevine, zajma od prijatelja ili obitelji, dok se vanjski investitori i banke izbjegavaju kao izvor kapitala. Ostale vrste financiranja startupa možete pogledati klikom na poveznicu. 

 

Burn Rate  / Stopa izgaranja 

Burn rate je pojam koji opisuje po kojoj stopi poduzeće troši kapital za financiranje troškova prije nego što generira pozitivan novčani tok iz poslovanja. Stopu izgaranja koriste startupi i investitori kako bi pratili iznos mjesečnog novca koje poduzeće troši prije nego što počne stvarati vlastiti prihod. Koristi se i za procjenu količine vremena koje poduzeće ima prije nego ostane bez novca. Dakle, ako poduzeće ima 1.000.000,00 eura investicije u banci, a troši 100.000,00 eura mjesečno, stopa izgaranja bila bi 100.000,00 eura, odnosno prema toj stopi poduzeće će za 10 mjeseci ostati bez novca.

 

C 

Cap Table / Tablica kapitalizacije 

Tablica kapitalizacije je proračunska tablica. Najčešće se koristi za startupove i poduzeća u ranoj fazi poslovanja, ali je mogu koristiti i poduzeća u kasnijim fazama. Često uključuju sav vlasnički kapital poduzeća, kao što su obični vlasnički udjeli, povlašteni vlasnički udjeli, jamstva te konvertibilni vlasnički kapital. Tablice kapitalizacije koriste privatna poduzeća za pružanje informacija o investitorima te tržišnoj vrijednosti poduzeća. Kao ključna referentna točka za poslovne menadžere, tablica kapitalizacije uzima se u obzir u svakoj financijskoj odluci koja ima utjecaj na tržišnu kapitalizaciju te tržišnu vrijednost poduzeća. 

 

Capital Expenditures (CapEx) / Kapitalni izdaci 

Kapitalni izdaci predstavljaju sredstva koja poduzeće koristi za stjecanje, nadogradnju i održavanje fizičke imovine kao što su nekretnine, postrojenja, zgrade, tehnologije ili opreme te intelektualne imovine poput razvoja software-a. Kapitalni izdaci važni su za poduzeća radi održavanja postojeće imovine i opreme te ulaganja u novu tehnologiju, kao i ostalu imovinu potrebnu za rast i razvoj poduzeća. 

 

Churn rate / Stopa odljeva 

Stopa odljeva predstavlja stopu po kojoj kupci prestaju poslovati s poduzećem. Najčešće se izražava kao postotak pretplatnika koji prekinu svoje pretplate u određenom vremenskom razdoblju. Također, može se koristiti i za mjerenje stope po kojoj zaposlenici napuštaju posao u određenom razdoblju. Svaka industrija imati će različitu stopu odljeva s kojom se poduzeća može usporediti, kako bi razumjelo svoju konkurentnost. 

 

Cohort Analysis / Kohortna analiza 

Kohortna analiza je analitička tehnika koja kategorizira i dijeli podatke u grupe sa zajedničkim karakteristikama prije same analize. Ova tehnika obično se koristi kako bi se poduzećima olakšala izolacija, analiza i otkrivanje obrasca ponašanja u životnom ciklusu korisnika. Navedena analiza koristi se kako bi se unaprijedilo zadržavanje korisnika u određenoj skupini. 

 

Contribution Margin / Marginalna kontribucija 

Marginalna kontribucija ili doprinos pokrića predstavlja novac  postupno generiran za svaki prodani proizvod, nakon odbitka varijabilnog dijela troškova poduzeća. Doprinos pokrića prikazuje profitni potencijal određenog proizvoda koje poduzeće nudi te ujedno i dio prodaje koji pomaže u pokrivanju fiksnih troškova. Niske stope doprinosa prisutne su u radno intenzivnim poduzećima s malo fiksnih troškova, dok kapitalno intenzivna industrijska poduzeća imaju veće fiksne troškove, a s time i veće marže doprinosa. 

 

Convertible Note / Konvertibilni zajam 

Konvertibilni zajam je kratkoročni dug koji se kasnije može pretvoriti u vlasnički kapital. Investitori konvertibilnim zajmom posuđuju novac startupu, a otplaćuju se udjelom u poduzeću, a ne glavnicom i kamatom. 

 

Cost Per Click (CPC) / Cijena po kliku 

Cijena po kliku je termin za plaćeno oglašavanje u kojem oglašivač plaća trošak izdavaču za svaki klik na oglas. CPC obično koriste oglašivači koji imaju postavljeni dnevni budžet za kampanju te putem CPC-a prate uspješnost kampanje. Na primjer, web-stranica koja ima CPC stopu od 0,013 EUR, naplatila bi oglašivaču 13,27 EUR za 1.000 klikova. 

 

Cost of Goods Sold (COGS) / Trošak prodane robe 

Trošak prodane robe odnosi se na izravne troškove proizvodnje robe koje poduzeće prodaje. Ovaj iznos uključuje troškove materijala i rada koji se izravno koriste za proizvodnju dobara, dok isključuje neizravne troškove poput troškova distribucije i prodajnog osoblja. COGS se oduzima od prihoda prodaje kako bi se izračunala bruto dobit i bruto marža. Viši COGS rezultira nižim maržama. 

 

Cross-Selling / Unakrsna prodaja 

Unakrsna prodaja je praksa poticanja prodaje dodatnih proizvoda ili usluga postojećim kupcima. Često se prakticira u industriji financijskih usluga, a predstavlja jednu od primarnih metoda generiranja novih prihoda za mnoga poduzeća. 

 

Crowdfunding / Skupno financiranje 

Skupno financiranje ili tzv. crowdfunding predstavlja aktivnost prikupljanja manjih iznosa kapitala od velikog broja pojedinaca za financiranje novog poslovnog pothvata. Startup-ovi kao jednu od metoda financiranja svojeg poduzeća koriste crowdfunding zbog prednosti koje donosi, poput velikog broja povratnih informacija. Danas postoji više od 600 platformi za crowdfunding, a u Hrvatskoj je najpoznatiji i najčešće korišten Funderbeam. 

 

Customer Acquisition Cost / Trošak akvizicije kupaca 

Trošak akvizicije kupaca predstavlja trošak stjecanja novog kupca, a odnosi se na resurse i troškove nastale tijekom procesa akvizicije. Trošak akvizicije kupaca može poboljšati marketinški povrat ulaganja, profitabilnost te profitnu maržu poduzeća. 

 

D 

Data Room / Podatkovna soba 

Poduzeća, savjetnici, pravni timovi, investitori i revizori koriste podatkovne sobe koje su često ključni posrednik u provođenju dubinskih analiza. Tradicionalno, podatkovna soba doslovno bi bila soba puna dokumenata. Kako bi pohranili papire i upravljali pristupom, poduzeća često koriste prostoriju u vlastitom sjedištu, urede pravne tvrtke ili sigurnom mjesto poput banke. Tradicionalne podatkovne sobe imaju strogu kontrolu pristupa, fizički su zaštićene te pod strogim nadzorom. Njihova primarna prednost jest ta da dokumente mogu čitati samo oni koji imaju ovlašteni pristup. 

 

Deferred Revenue / Odgođeni prihod 

Odgođeni prihod, također poznat kao ‘nezarađeni’ prihod, odnosi se na avansna plaćanja koja poduzeće prima za proizvode ili usluge, a koja će biti isporučena ili izvršena u budućnosti. Odgođeni prihodi predstavljaju obveze jer odražavaju prihode koji nisu zarađeni, odnosno proizvode ili usluge koje tek treba izvršiti. Ako se proizvod ili usluga ne isporuče kako je planirano, poduzeće može dugovati novac kupcu. 

 

Depreciation / Deprecijacija 

Deprecijacija je smanjenje vrijednosti imovine tijekom vremena, zbog ograničenog vijeka trajanja, odnosno postupnog trošenja. Poduzeća redovito koriste amortizaciju kako bi svoje troškove imovine mogla premjestiti iz bilance, na račun dobiti i gubitka. 

 

Digital nomad / Digitalni nomad 

Digitalni nomad je državljanin treće zemlje odnosno osoba koja nema državljanstvo EGP-a ili Švicarske Konfederacije, a koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije, za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj te ne obavlja poslove i ne pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske. 

 

E 

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) / Zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije 

EBITDA je financijski pojam koji se koristi za razumijevanje novčanog toka generiranog primarnim aktivnostima poduzeća. Predstavlja zaradu prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije. EBITDA se može koristiti za analizu i usporedbu profitabilnosti među poduzećima i industrijama jer eliminira učinke financijskih i kapitalnih izdataka. Isto tako, može poslužiti investitorima kao prečac za procjenu raspoloživog novčanog toka za plaćanje duga dugotrajne imovine, a pomnoži li se s multiplikatorom, može se koristiti za određivanje vrijednosti poduzeća. 

 

Elevator Pitch 

Elevator pitch je koncizna prezentacija poslovnog modela startupa te usluge ili proizvoda. Cilj elevator pitch-a je zainteresirati ciljanu publiku, dobiti priliku za detaljniji razgovor te u konačnici ostvariti prodaju u vrlo kratkom vremenu. Elevator pitch traje u prosjeku od 30 sekundi do maksimalno 3 minute. 

 

Entrepreneur in Residence (EIR)  

Entrepreneur in residence je pozicija koju najčešće zauzimaju uspješni poduzetnici u poduzećima rizičnog kapitala, privatnim investicijskim poduzećima, startup akceleratorima, odvjetničkim tvrtkama ili poslovnim školama. Obično vode ili su vodili malo poduzeće za koje se smatra da ima visok potencijal rasta ili koje je pokazalo visok rast broja zaposlenih, godišnjeg prihoda ili oboje. 

 

ESOP (Employee Stock Ownership Plan) / Plan kupnje dionica za zaposlene 

ESOP predstavlja plan primanja zaposlenika kojima se daje vlasnički udio u poduzeću kroz dionice. ESOP-ovi potiču zaposlenike da daju sve od sebe jer se uspjeh tvrtke pretvara u financijske nagrade. Također, pomažu zaposlenicima da se osjećaju cijenjenim i bolje nagrađenim za posao koji obavljaju, a često je korišten kod startupa. 

 

F 

Fair Market Value (FMV) / Fer tržišna vrijednost 

Fer tržišna vrijednost je cijena za koju bi se imovina prodala na otvorenom tržištu, nakon što su ispunjeni određeni uvjeti. Određeni uvjeti mogu biti npr., uključene strane svjesne su svih činjenica, djeluju u vlastitom interesu, nisu pod pritiskom da kupuju ili prodaju i imaju dovoljno vremena za donošenje odluke. Tržište nekretnina je područje koje obično koristi fer tržišnu vrijednost, dok osiguravajuća društva koriste fer tržišnu vrijednost u određivanju određenih isplata šteta. 

 

Forecasts / Prognoziranje 

Prognoziranje je tehnika koja koristi povijesne podatke kao ulazne podatke za izradu informiranih procjena, a koje su predikatne u određivanju smjera budućih trendova. Poduzeća koriste prognoziranje kako bi znala rasporediti svoje budžete ili kako planirati predviđene troškove za nadolazeće vremensko razdoblje. Investitori koriste prognoziranje kako bi utvrdili hoće li određeni događaji imati utjecaj na poduzeće, kao npr. povećanje ili smanjenje cijena dionica u poduzeću. 

 

Free Cash Flow (FCF) / Slobodni novčani tok 

Slobodni novčani tok predstavlja novac koji poduzeće generira nakon obračuna novčanih odljeva za podršku poslovanju te održavanje svoje kapitalne imovine. Za razliku od zarade ili neto dobiti, slobodni novčani tok je mjera profitabilnosti koja isključuje nenovčane troškove iz računa dobiti i gubitka, a uključuje potrošnju na opremu i imovinu kao i promjene obrtnog kapitala iz bilance, radi čega ga investitori radije koriste kao mjeru profitabilnosti poduzeća. 

 

G 

Go-to-Market (GTM) / Strategija izlaska na tržište 

Strategija izlaska na tržište predstavlja detaljan i izvediv plan proširenja postojeće ponude na novo tržište ili za lansiranje novog proizvoda ili usluge. Poduzeća mogu koristiti strategiju izlaska na tržište za niz događaja, uključujući lansiranje novih proizvoda ili usluga, uvođenje trenutnog proizvoda na novo tržište pa čak i ponovno pokretanje poduzeća ili marke. 

 

Gross Margin / Bruto marža 

Bruto marža predstavlja iznos novca koje poduzeće zadržava nakon nastalih izravnih troškova povezanih s proizvodnjom robe koju prodaje i usluga kojih pruža. Što je bruto marža veća, poduzeće zadržava više kapitala koje može koristiti za plaćanje ostalih troškova ili podmirenje dužničkih obveza. Poduzeća koriste bruto maržu za mjerenje odnosa troškova proizvodnje s prihodima. Na primjer, ako bruto marža poduzeća pada, poduzeće može nastojati smanjiti troškove rada ili nabaviti povoljnije dobavljače materijala. 

 

Gross Merchandise Value (GMV) / Bruto vrijednost prodane robe 

Bruto vrijednost prodane robe je ukupna vrijednost prodane robe u određenom vremenskom razdoblju putem online trgovine, namijenjene za razmjenu među krajnjim kupcima. Često se koristi za određivanje stanja poslovanja e-trgovine te kao ključni pokazatelj uspješnosti za praćenje napretka poduzeća. Analiza GMV-a kroz više razdoblja omogućuje menadžmentu i analitičarima da utvrde financijsko stanje poduzeća. 

 

Gross Retention / Zadržavanje bruto prihoda 

Predstavlja postotak stalnog prihoda koji je zadržan u određenom vremenskom razdoblju. To ne uključuje prihode ostvarene nadogradnjom i slično. Zadržavanje bruto prihoda može se izračunati mjesečno, tromjesečno ili godišnje, ovisno o prodajnom modelu i tipičnom roku pretplate. Daje uvid u to koliko je prihod stabilan kada se uzmu u obzir oni klijenti koji su obnovili pretplatu, smanjili svoju mjesečnu potrošnju ili prestali kupovati od poduzeća. 

 

I 

International Financial Reporting Standards (IFRS) / Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) 

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja predstavljaju skup međunarodnih računovodstvenih standarda, koji navode kako se određene vrste transakcija i događaja izvještavaju u financijskim izvještajima. MSFI je načelo pristupa temeljeno na standardima koji se koristi u Hrvatskoj, ali i na međunarodnoj razini, dok se GAAP sustava temelji na pravilima te se koristi u SAD-u. Njihova svrha je osigurati konzistenciju i integritet računovodstvenim standardima, neovisno o poduzeću ili zemlji. MSFI izdaje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, eng. International Accounting Standards Board koji određuje kako voditi evidencije, izvještavati o računima te ostalim segmentima financijskog izvještavanja. 

 

Initial Public Offering (IPO) / Inicijalna javna ponuda 

Inicijalna javna ponuda odnosi se na proces ponude dionica privatnog poduzeća javnosti, po prvi put. IPO omogućuje poduzeću prikupljanje kapitala od javnih ulagača. Pružaju poduzećima priliku da steknu kapital ponudom dionica putem primarnog tržišta. Isto tako, može se promatrati kao izlazna strategija za osnivače poduzeća kao i prve investitore, ostvarujući punu dobit od svojih privatnih ulaganja. 

 

Incubator / Inkubator 

Startup inkubator predstavlja grupu ljudi koji zajedno rade kako bi pomogli novim tvrtkama da uspiju. Inkubatori osiguravaju radni prostor, novčana sredstva, podučavanje i mentorstvo kako bi pomogli poduzetnicima u rješavanju nekih problema koji dolaze s pokretanjem tvrtke. Ostale prednosti financiranja putem inkubatora, ali i nedostatke pročitajte klikom na poveznicu. 

 

K 

Key Performance Indicator (KPI) / Ključni pokazatelji uspješnosti 

Predstavljaju ključna mjerenja koja poduzeća i ulagači koriste za uvid je li poduzeće financijski ‘zdravo’ te na pravom putu da postigne svoje ciljeve. Poduzeća mjere i prate KPI-eve pomoću softvera za poslovnu analizu i alata za izvješćivanje. KPI-ji mogu biti financijski, uključujući neto dobit (ili krajnju liniju, bruto maržu dobiti), prihode minus određene troškove ili trenutni omjer (likvidnost i raspoloživost gotovine). Također, mogu otkriti što pokreće ili ometa poduzeće u poslovanju. 

 

L 

Last Twelve Months (LTM) / Zadnjih dvanaest mjeseci 

Zadnjih dvanaest mjeseci odnosi se na vremenski okvir od prethodnih 12 mjeseci kojeg ulagači mogu promatrati u obliku LTM prihoda, EBITDA-e ili godišnjeg periodičnog prihoda (eng. annual reccurring revenue, ARR), a kao osnovu za procjenu povijesne izvedbe poslovanja. 

 

Limited Liability Company (LLC) / Društvo s ograničenom odgovornošću 

Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo kapitala u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Članovi društva odgovaraju za obveze društva u visini svojih udjela. 

 

Lock-Up Period / Lock-Up razdoblje 

Nakon inicijalne javne ponude određeni dioničari nisu ovlašteni prodati svoje dionice tijekom lock-up razdoblja. Osnivači, radnici, investitori, pokrovitelj IPO-a i drugi važni dioničari, mogu biti podvrgnuti blokadi, koja obično traje 180 dana. Startupi ih koriste kako bi zadržali novac i pokazali otpornost tržišta. 

 

M 

Minimum Viable Product (MVP) / Minimalno održivi proizvod 

Minimalno održivi proizvod, verzija je proizvoda s dovoljno značajki da ga mogu koristiti prvi kupci koji zatim mogu dati povratne informacije ključne za budući razvoj proizvoda ili usluge, a sve kako bi se mogao unaprijediti te prilagoditi tržištu. 

 

Month Over Month (MoM) 

Prikazuje promjenu vrijednosti određene metrike, kao postotak vrijednosti prethodnog mjeseca. “Month over month” rast često se koristi za mjerenje stope rasta mjesečnog prihoda, aktivnosti korisnika, broja pretplata ili drugih ključnih mjernih podataka. 

 

Monthly Recurring Revenue (MRR) / Mjesečni ponavljajući prihod 

Mjesečni ponavljajući prihod iznos je koji poduzeće dobiva od pretplata tijekom jednog mjeseca. Jedan je od najvažnijih pokazatelja za poduzeća koja posluju po modelu pretplate i nešto što investitori promatraju prije ulaganja. MRR može pružiti vrijedne uvide u dinamiku prodaje i novčanog toka. 

 

N 

Net Promoter Score (NPS) / Neto rezultat promotora 

NPS je pokazatelj stupnja zadovoljstva i lojalnosti korisnika ili kupaca koji govori kolika je vjerojatnost da će klijenti predložiti proizvod ili uslugu prijatelju. Cilj NPS-a je odrediti razinu zadovoljstva između pružatelja usluga i njegovih korisnika jednostavnim pitanjem – “Koliko je vjerojatno da će kupci naše usluge ponuditi svojim prijateljima?”, a na koje ispitanici odgovaraju ocjenom od 1 do 10. 

 

Net profit margin / Neto profitna marža 

Neto profitna marža mjeri koliko je neto prihoda ostvareno kao postotak ukupnih prihoda. Neto profitna marža pomaže ulagačima da procijene ostvaruje li menadžment poduzeća dovoljnu dobit od prodaje te jesu li operativni i režijski troškovi podmireni. 

 

 O 

Objectives and Key Results (OKR) / Ciljevi i ključni rezultati 

Kako bi razvili čvrste, ambiciozne ciljeve s mjerljivim ishodima, timovi i pojedinci koriste ovaj proces suradničkog postavljanja ciljeva. Koristeći OKR-ove, može se pratiti napredak prema konkretnim ciljevima dok se istovremeno potiče usklađenost i angažiranost. 

 

Options / Opcijski ugovor

Opcijski ugovor je sporazum između dviju strana kojim se omogućuje potencijalna transakcija koja uključuje imovinu po unaprijed određenoj cijeni i datumu. Kupnja opcije nudi pravo, ali ne i obvezu za kupnju ili prodaju temeljne imovine. 

 

Outsourced CFO / Vanjski direktor financija 

Vanjski direktor financija je voditelj izvan organizacije koji pruža financijske, poslovne, računovodstvene i operativne smjernice za poslovanje. Vanjski financijski direktor može raditi na puno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme ili privremeno za vrijeme trajanja projekta. 

 

Outsourced Controller / Vanjski revizor  

Vanjski revizor je financijski stručnjak koji pomaže da poslovne knjige budu ažurne. Sastavlja financijska izvješća i dostavlja ostale informacije o financijama poslovanja. Revizori mogu biti interni ili vanjski. Outsourcing ovih usluga može imati smisla za startupe u ranoj fazi, koji nisu spremni zaposliti revizora na puno radno vrijeme. Važno je istaknuti da postoji obveza revizije za određene djelatnosti i iznose prihoda, a sami startupi u početnim fazama često nemaju potrebu za revizijom. 

 

P 

Payback Period / Razdoblje povrata 

Razdoblje povrata je vrijeme potrebno da se vrati trošak ulaganja, odnosno vrijeme potrebno investitoru da dosegne točku profitabilnosti. Investicije s kraćim rokom povrata, atraktivnije su, dok su dulji rokovi povrata manje poželjni. 

 

Pitch Deck 

Pitch deck kratka je prezentacija namijenjena najčešće potencijalnim investitorima ili klijentima koja daje pregled poslovnog plana, proizvoda ili usluge. 

 

Post-Money Valuation / Evaluacija nakon investicije 

Predstavlja procijenjenu vrijednost poduzeća nakon što se vanjsko financiranje i/ili injekcije kapitala prikažu u bilanci. Vrednovanje nakon novčanog iznosa odnosi se na približnu tržišnu vrijednost danu startupu nakon što je završen krug financiranja od strane rizičnog kapitala ili poslovnog anđela. Investitori koriste post-money valutation kako bi odredili iznos kapitala koji trebaju osigurati u zamjenu za bilo kakvu injekciju kapitala. 

 

Pre-Money Valuation / Evaluacija prije investicije 

Predstavlja vrijednost poduzeća prije nego što izađe na burzu ili prije nego što primi druge vrste vanjskih financiranja. Često korišten pojam kod investitora koji im omogućuje da odrede koliki je njihov udio u poduzeću, na temelju toga koliko ulažu. 

 

Pro Rata 

Pro Rata je latinski izraz koji se koristi za opisivanje proporcionalne raspodjele. Predstavlja proces u kojem će sve što je dodijeljeno biti raspoređeno u jednakim dijelovima. Može se primijeniti u mnogim područjima, od naplate usluga do isplate dividendi ili raspodjele prihoda poslovnog partnerstva. 

 

Q 

Quick Ratio / Koeficijent ubrzane likvidnosti 

Mjeri sposobnost poduzeća da plati svoje tekuće obveze bez potrebe za prodajom zaliha ili traženjem dodatnog financiranja. Što je rezultat veći, to je bolja likvidnost i financijsko zdravlje poduzeća. Što je omjer niži, veća je vjerojatnost da će se poduzeće boriti s plaćanjem obveza. 

 

R 

Ramp Time 

Predstavlja vrijeme koje je potrebno novom prodavaču da dovrši onboarding i postigne punu produktivnost. Često uključuje početnu obuku o proizvodu, prodajno podučavanje, upoznavanje s prodajnim ciklusom i ostalim povezanim procesima. 

 

Repeat Customer Rate / Stopa ponavljajućih kupaca 

Stopa ponovljenih kupaca predstavlja postotak kupaca ili korisnika koji ponovno obavljaju kupnju ili koriste uslugu. Jedan je od ključnih poslovnih indikatora karakterističan za analitiku uspješnosti e-trgovine. Posebno je relevantan za procjenu ukupnog korisničkog iskustva te za razumijevanje vrijednost koje kupci nalaze u trgovini. 

 

Retention / Zadržavanje 

Predstavlja metriku koja mjeri lojalnost kupaca ili sposobnost organizacije da zadrži svoje klijente tijekom određenog vremena. Osim utvrđivanja broja lojalnih kupaca, zadržavanje kupaca može predvidjeti zadovoljstvo kupaca, ponašanje pri ponovnoj kupnji, angažman kupaca te emocionalne veze s markom. 

 

Revenue Recognition / Priznavanje prihoda 

Priznavanje prihoda je opće prihvaćeno računovodstveno načelo koje propisuje kako i kada se prihod treba priznati. Načelo priznavanja prihoda koje koristi obračunsko računovodstvo, zahtjeva da se prihodi priznaju kada su ostvareni i zarađeni, a ne kada su sredstva primljena. 

 

Right of First Refusal (ROFR) / Pravo prvog odbijanja 

Pravo prvog odbijanja, također poznato kao prvo pravo odbijanja, jest ugovorno pravo na ulazak u poslovnu transakciju s osobom ili tvrtkom prije nego itko drugi može. Klauzule o pravu prvog odbijanja slična su opcijskim ugovorima jer imatelj ima pravo, ali ne i obvezu ući u transakciju koja općenito uključuje imovinu. 

 

Roll-Up Vehicle (RUV)  

Za poduzetnike i poslovne anđele, RUV je oblik subjekta posebne namjene koji omogućuje osnivačima da osiguraju učinkovit i jednostavan pristup investitorima u krug financiranja. 

 

S 

SaaS / Softver kao usluga 

Softver kao usluga predstavlja model licenciranja i isporuke softvera u kojem se softver licencira na osnovi najčešće, mjesečne, kvartalne ili godišnje pretplate, unutar koje su obično pokriveni troškovi hostinga, održavanja, nadogradnji ili korisničke podrške. 

 

Sales Pipeline / Prodajni lijevak 

Predstavlja dijagram koji pokazuje kako potencijalni klijenti napreduju kroz prodajni lijevak. Omogućuje voditeljima prodaje vizualni prikaz različitih faza prodajnog procesa, dok detaljan prodajni kanal može pomoći u otkrivanju prepreka te pokazati koliko potencijalnih kupaca ima u svakom koraku prodajnog procesa. 

 

Scaling / Skaliranje 

Skaliranje podrazumijeva povećanje prihoda bržom stopom od povećanja troškova. Poduzeća to postižu na više načina – od usvajanja novih tehnologija do pronalaženja “praznina” (eng. gaps) u svojim procesima koje se mogu pojednostaviti. Cilj skaliranja jest identificirati i razviti proces kojim će se postići efikasnost u pružanju usluge ili u proizvodnji proizvoda. 

 

Simple Agreement for Future Equity (SAFE) / Jednostavan ugovor za budući kapital 

Predstavlja sporazum između investitora i poduzeća te investitoru daje prava na budući vlasnički kapital u društvu. SAFE investitor prima buduće dionice kada se dovrši runda ulaganja ili kada poduzeće postigne likvidnost. 

 

Simple agreement for future tokens (SAFT) / Jednostavan ugovor za buduće tokene

Predstavlja investicijski ugovor koji programeri kriptovaluta nude na raspolaganje akreditiranim investitorima. SAFT-ovi su stvoreni kako bi bez kršenja propisa pomogli u prikupljanju sredstava za pothvate kriptovaluta.

 

Special Purpose Vehicle (SPV) / Subjekt posebne namjere 

Predstavlja podružnicu koju je stvorilo matično poduzeće kako bi izoliralo financijski rizik, odnosno stvorilo zasebno poduzeće s vlastitom bilancom. Može se koristiti za poduzimanje rizičnih pothvata, uz istovremeno smanjenje negativnog financijskog utjecaja na matično društvo i njegove ulagače. 

 

Startup unicorn / Startup jednorog 

Startup jednorog je izraz koji se koristi u industriji rizičnog kapitala za opisivanje startup poduzeća čija je vrijednost veća od milijardu dolara. 

 

Stock Option Pool (SOP) 

SOP predstavlja pravo na kupnju udjela u poduzeću po beneficiranoj cijeni nakon određenog perioda. Odnosi se na dio kapitala koji je rezerviran za rane ulagače ili zaposlenike startupa. Koristi se za privlačenje kapitala ili zaposlenika, kada poduzeće raste. 

 

V 

Venture Capital Partner / Partner rizičnog kapitala 

Partneri u poduzećima rizičnog kapitala, najviši su članovi organizacije koji mogu predložiti i odobriti ulaganja. Partner rizičnog kapitala pomaže u ulaganju i upravljanju istim, ali nije punopravni i stalni član partnerstva. 

 

Vesting Acceleration / Ubrzano stjecanje prava 

Ubrzano stjecanje prava omogućuje zaposleniku ubrzavanje rasporeda za dobivanje pristupa ograničenim dionicama poduzeća ili dioničkim opcijama, izdanim kao poticaj. Stopa je obično brža od početne ili standardne brzine stjecanja prava. Stoga, zaposlenik dobiva novčanu korist od dionica ranije od uobičajenog. Osim što nudi bolju naknadu visoko cijenjenim zaposlenicima, poduzeća mogu imati korist od ubrzanog stjecanja prava kako bi postala privlačnija na tržištu. 

 

Više informacija o tome kako financirati startup saznajte klikom na poveznicu, a za ostale upite javite nam se putem kontakt forme ili direktno putem email adrese aestus@aestus.hr. 

Ostali članci

Kako obračunati dnevnice i putne troškove?

27.02.2024

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova? Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.   […]

Parra: Za računovođe koji rade pametnije

13.02.2024

Pozivamo Vas na event na kojem ćemo predstaviti aplikaciju Parra. Sudjelovanje je besplatno, a obrazac za prijavu je u nastavku. Vidimo se!

14 najčešćih pitanja o napojnicama

Nova porezna reforma koja je stupila na snagu 1. siječnja 2024. donosi brojne promjene, jedna od njih odnosi se na promjene u načinu obrade napojnica. Uveden je novi sustav fiskalizacije napojnica, koji omogućava korisnicima da svoje napojnice ostavljaju i putem kartica. U nastavku donosimo 14 najčešćih pitanja o napojnicama postavljenih od strane poduzetnika.   Tko […]

Kako zaposliti stranog radnika u Hrvatskoj?

15.01.2024

Razmišljate o zapošljavanju novih radnika, no suočavate se s izazovima trenutne situacije na hrvatskom tržištu rada? Jedno od mogućih rješenja jest zapošljavanje stranih radnika. Prošle godine ukupno je izdano 172.499 dozvola za rad od kojih najviše za djelatnost graditeljstva te turizma i ugostiteljstva. No, tko i na koji način može zaposliti stranca? U nastavku članka […]

Potpore za samozapošljavanje u 2024.

04.01.2024

Želite otvoriti tvrtku i za to iskoristiti potpore za samozapošljavanje? Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja sa aktivnom politikom zapošljavanja i u 2024. godini, a svi poduzetnici u nastajanju svoje poslovne planove mogu predati do 30. rujna 2024. Prijavitelji ove godine mogu dobiti do 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava […]

Koji su neoporezivi primici i njihovi limiti u 2024. godini?

14.12.2023

Želite nagraditi zaposlenika za radni rezultat ili isplatiti stipendiju studentu? Zanima Vas koje vrste neoporezivih primitaka se mogu isplatiti i koji su njihovi limiti u 2024. godini? Aestus računovodstveni tim Vam u nastavku donosi popis neoporezivih primitaka, naknada, nagrada i stipendija te maksimalne iznose do kojih na njih niste obvezni platiti porez na dohodak. Prema Pravilniku […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.