Aestus
08.08.2022
Koje su vrste otkaza i koje obveze idu uz njih?

Što podrazumijeva izvanredni otkaz ugovora o radu? Koje su obveze poslodavca i zaposlenika prilikom otkaza tijekom probnog roka? Teče li otkazni rok prilikom korištenja godišnjeg odmora? Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu zaposleniku u slučaju otkaza, kao i ostale važne informacije o vrstama otkaza koje trebaju poznavati zaposlenici i poslodavci, donosimo u nastavku.

 

Što je redoviti otkaz?

 • Redoviti otkaz predstavlja vrstu otkazivanja ugovora u radu, gdje poslodavac mora imati opravdani razlog otkazivanja, a validnost otkaza može se osporavati pred nadležnim tijelom.

 

Može li zaposlenik otkazati redoviti ugovor o radu?

 • Ugovor o radu redovitim putem mogu otkazati poslodavci, ali i zaposlenici.
 • Zaposlenici mogu otkazati ugovor bez navođenja razloga otkaza, ali uz obvezu odrađivanja zakonom propisanog otkaznog roka ili onog određenog ugovorom u radu, koji se najčešće odnosi na 30 radnih dana.

 

Koje su vrste redovitog otkaza?

 1. Poslovno uvjetovani otkaz, često nazivan i „tehnološki višak“
 2. Osobno uvjetovani otkaz
 3. Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem zaposlenika
 4. Otkaz zbog nezadovoljena na probnom radu

 

 1. Poslovno uvjetovani otkaz / tehnološki višak

 • Odnosi se na situaciju kada poslodavac otpušta zaposlenika zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, odnosno u slučaju ne postojanja potrebe za obavljanjem određenog posla.
 • Navedeno može biti posljedica smanjenja proizvodnje, uvođenja novih tehnologija ili promjena na tržištu.
 • Ukoliko poslodavac otpusti zaposlenika na ovaj način, 6 mjeseci ne smije zaposliti drugog radnika za isti posao.

 

 1. Osobno uvjetovani otkaz

 • Poslodavac može otpustiti zaposlenika ovim putem, ako isti ne može uredno obavljati svoje radne obveze zbog određenih osobina ili sposobnosti radnika.
 • Pod navedenim se podrazumijevaju situacije kada radnik ne može obavljati posao zbog nedostatka znanja ili određenih bolesti i ozljeda.
 • U slučaju osobno uvjetovanog otkaza, poslodavac je zaposleniku dužan isplatiti otpremninu ako je prije otkaza neprekidno radio minimalno dvije godine kod poslodavca.

 

 1. Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem zaposlenika

 • Poslodavac na ovaj način može otpustiti zaposlenika u slučaju da isti krši obveze iz radnog odnosa.
 • Pod navedenim se smatraju situacije kada zaposlenik neprimjereno obavlja ili zapostavlja obveze iz ugovora o radu, krši radna pravila vezana za sigurnost i zaštitu na radu, neopravdano kasni na posao, dolazak na posao u pijanom stanju ili pod utjecajem droge ili uzrokuje materijalnu štetu na imovini poslodavca.
 • Poslodavac je dužan prije redovitog otkaza uvjetovanog ponašanjem zaposlenika upozoriti pisanim putem na obveze iz radnog odnosa te mogućnost otkaza u slučaju daljnjeg kršenja istih obveza.
 • Otkazni rok određuje se u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenim Zakonom o radu.

 

 1. Otkaz zbog nezadovoljenja na probnom roku

 • Kada govorimo o otkazu tijekom probnog roka koji može trajati maksimalno 6 mjeseci, poslodavac može radniku koji na probnom roku ne zadovolji kriterije otkazati ugovor o radu.
 • Otkazni rok traje najmanje sedam dana.

 

Koliko je minimalno trajanje otkaznog roka u slučaju neprekidnog radnog odnosa?

 

Dva tjedna

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine

Mjesec dana

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno jednu godinu

Mjesec dana i dva tjedna

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvije godine

Dva mjeseca

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina

Dva mjeseca i dva tjedna

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno deset godina

Tri mjeseca

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvadeset godina

Kako osporiti redoviti otkaz?

 • U roku od 15 dana od preuzimanje odluke o otkazu radnik ima pravo uložiti prigovor poslodavcu i zahtijevati ponovo razmatranje odluke o otkazu.
 • Poslodavac može u roku od 15 dana od primitka odluke pozitivno odgovoriti na prigovor.
 • Ako je odgovor negativan ili se poslodavac ne očituje, radnik u daljnjem roku od 15 dana može proslijediti tužbu nadležnom općinskom sudu.

 

Što je izvanredni otkaz?

 • Izvanredni otkaz predstavlja vrstu otkazivanja ugovora u radu kada ni poslodavac ni radnik nemaju obvezu poštovati otkazni rok, ali moraju dokazati opravdani razlog za otkaz.

 

Može li zaposlenik izvanredno otkazati ugovor o radu?

 • Ugovor o radu na određeno ili neodređeno mogu otkazati poslodavac i zaposlenik.

 

Koji su razlozi izvanrednog otkaza?

 • Izvanredni otkaz najčešće se daje u slučaju teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge važne činjenice, uz uvažanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, te kada nastavak radnog odnosa nije moguć.
 • Poslodavac i zaposlenik u slučaju otkaza moraju dokazati postojanje opravdanog razloga, dok se otkaz može dati u roku 15 dana od dana saznanja činjenice na kojoj se otkaz temelji.

 

Kako osporiti izvanredni otkaz?

 • U roku od 15 dana od preuzimanja odluke o otkazu radnik ima pravo uložiti prigovor poslodavcu te zahtijevati ponovo razmatranje odluke o otkazu.
 • Poslodavac može u roku od 15 dana od dana primitka prigovora pozitivno odgovoriti.
 • Ako je odgovor negativan ili se poslodavac ne očituje, radnik u daljnjem roku od 15 dana može proslijediti tužbu nadležnom sudu.

 

Kako kontaktirati i proslijediti tužbu nadležnom sudu?

 • Informaciju o lokaciji nadležnog sudu zajedno sa kontakt podacima, mogu se pronaći klikom na poveznicu.

 

Kada poslodavac ne smije otkazati ugovor u radu?

 • Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete.
 • Za vrijeme dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.
 • U roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava.
 • Radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu.
 • Za više informacija o zabrani otkaza, kliknite na poveznicu.

 

Kada zaposlenik ima pravo na otpremninu?

 • Kada poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada, osim u slučaju otkaza ugovora u radu zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika.

 

Koji je iznos otpremnine?

 • Iznos otpremnine se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s poslodavcem.
 • Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.
 • Ako nije drugačije određeno, iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

 

Koji je neoporezivi iznos otpremnine?

 • Neoporezivi iznos otpremnine propisan je Pravilnikom o porezu na dohodak u iznosu od 862,71 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Sve što se isplaćuje iznad navedenoga iznosa smatra se dohotkom od nesamostalnog rada na koji se obračunavaju sve propisane obveze kao i pri isplati plaće.
 • Sve informacije o drugim vrstama neoporezivih primitaka i njihovim limitima pronađite ovdje.

 

Što je otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora?

 • To je slučaj kada poslodavac otkaže ugovor i istodobno predloži zaposleniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima.
 • Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca, pridržava pravo pred nadležnim sudom osporavati dopuštenost takvog otkaza ugovora.

 

Koliko je trajanje otkaznog roka?

 • Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana.
 • Ako se kolektivni ugovor može otkazati, a ne sadrži podatak o otkaznom roku, otkazni rok je tri mjeseca.
 • Ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog.

 

Od kada počinje otkazni rok?

 • Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu.

 

Kada teče otkazni rok?

 • Za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

 

Kada ne teče otkazni rok?

 • Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete.
 • Za vrijeme dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu.
 • Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.
 • Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

 

Određena odstupanja moguća su kolektivnim ugovorima, kao na primjer kolektivnog ugovora ugostiteljstva i kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

 

Računovodstveni servis Aestus redovno savjetuje svoje klijente vezano za njihovo poslovanje. Ako ste zainteresirani za naše usluge javite nam se putem kontakt forme ili direktno putem email adrese aestus@aestus.hr.

Ostali članci

Kako pravilno koristiti predujam i storno? Upute i primjeri

26.05.2023

Sigurno ste se već upoznali s izrazima kao što su predujam i storno predujma. No, što točno podrazumijevaju i kad se koriste? Kad je potrebno izdati račun za predujam, koja je razlika između storna računa i storna predujma te kako u praksi izgleda izdavanje računa nakon već izdanog računa za predujam saznajte u nastavku članka. […]

10 najčešćih pitanja o godišnjem odmoru

01.05.2023

U ovo doba godine većina poslodavaca ima na umu godišnji odmor svojih zaposlenika. Zakonom o radu definiran je kao pravo zaposlenika i obveza poslodavca u svrhu obnavljanja psihofizičkih sposobnosti potrebnih za siguran i uspješan rad. Znate li koja su vaša prava za korištenje godišnjeg odmora i koji je minimalni broj dana godišnjeg odmora na koji […]

Što poduzetnik mora znati o trošku reprezentacije?

25.04.2023

U poslovnom svijetu, troškovi reprezentacije se često koristi kao alat za izgradnju novih poslovnih odnosa ili poboljšanje postojećih. No, što točno predstavlja reprezentacija, koji su prihvatljivi troškovi reprezentacije te kada se može primijeniti? Odgovore na ova i ostala poduzetniku važna pitanja donosimo u nastavku članka.   Što je reprezentacija? Reprezentacija predstavlja troškove koji se odnose na […]

Kalkulator plaće za 2023. godinu

20.04.2023

Treba vam izračun plaće iz bruto u neto ili obrnuto? Želite vidjeti ukupan trošak plaće? U nastavku pronađite jednostavan i brz kalkulator plaće koji vam u samo nekoliko koraka daje sve ključne informacije o plaći i njenoj strukturi. Što je bruto 1? Koja je definicija osobnog odbitka? Odgovore donosimo u našem rječniku računovodstvenih pojmova.   Najčešća […]

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

16.03.2023

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati  FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Kako ispuniti putni nalog u 2023. godini?

28.02.2023

Znate li kako ispuniti putni nalog i što sve mora sadržavati u 2023. godini? U nastavku donosimo upute i informacije o tome što je zapravo putni nalog, kako izračunati dnevnice i putne troškove, kao i 7 najčešćih pogrešaka prilikom ispunjavanja zajedno s primjerom koji možete besplatno preuzeti i koristiti.     Preuzmi putni nalog   […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.