Aestus
07.09.2023
Koje su vrste otkaza i koje obveze idu uz njih?

Što podrazumijeva izvanredni otkaz ugovora o radu? Koje su obveze poslodavca i zaposlenika prilikom otkaza tijekom probnog roka? Teče li otkazni rok prilikom korištenja godišnjeg odmora? Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu zaposleniku u slučaju otkaza, kao i ostale važne informacije o vrstama otkaza koje trebaju poznavati zaposlenici i poslodavci, donosimo u nastavku.

 

Što je redoviti otkaz?

 • Redoviti otkaz predstavlja vrstu otkazivanja ugovora u radu, gdje poslodavac mora imati opravdani razlog otkazivanja, a validnost otkaza može se osporavati pred nadležnim tijelom.

 

Može li zaposlenik otkazati redoviti ugovor o radu?

 • Ugovor o radu redovitim putem mogu otkazati poslodavci, ali i zaposlenici.
 • Zaposlenici mogu otkazati ugovor bez navođenja razloga otkaza, ali uz obvezu odrađivanja zakonom propisanog otkaznog roka ili onog određenog ugovorom u radu, koji se najčešće odnosi na 30 radnih dana.

 

Koje su vrste redovitog otkaza?

 1. Poslovno uvjetovani otkaz, često nazivan i „tehnološki višak“
 2. Osobno uvjetovani otkaz
 3. Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem zaposlenika
 4. Otkaz zbog nezadovoljena na probnom radu

 

1. Poslovno uvjetovani otkaz / tehnološki višak

 • Odnosi se na situaciju kada poslodavac otpušta zaposlenika zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, odnosno u slučaju ne postojanja potrebe za obavljanjem određenog posla.
 • Navedeno može biti posljedica smanjenja proizvodnje, uvođenja novih tehnologija ili promjena na tržištu.
 • Ako poslodavac otpusti zaposlenika na ovaj način, 6 mjeseci ne smije zaposliti drugog radnika za isti posao.

 

2. Osobno uvjetovani otkaz

 • Poslodavac može otpustiti zaposlenika ovim putem, ako isti ne može uredno obavljati svoje radne obveze zbog određenih osobina ili sposobnosti radnika.
 • Pod navedenim se podrazumijevaju situacije kada radnik ne može obavljati posao zbog nedostatka znanja ili određenih bolesti i ozljeda.
 • U slučaju osobno uvjetovanog otkaza, poslodavac je zaposleniku dužan isplatiti otpremninu ako je prije otkaza neprekidno radio minimalno dvije godine kod poslodavca.

 

3. Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem zaposlenika

 • Poslodavac na ovaj način može otpustiti zaposlenika u slučaju da isti krši obveze iz radnog odnosa.
 • Pod navedenim se smatraju situacije kada zaposlenik neprimjereno obavlja ili zapostavlja obveze iz ugovora o radu, krši radna pravila vezana za sigurnost i zaštitu na radu, neopravdano kasni na posao, dolazak na posao u pijanom stanju ili pod utjecajem droge ili uzrokuje materijalnu štetu na imovini poslodavca.
 • Poslodavac je dužan prije redovitog otkaza uvjetovanog ponašanjem zaposlenika upozoriti pisanim putem na obveze iz radnog odnosa te mogućnost otkaza u slučaju daljnjeg kršenja istih obveza.
 • Otkazni rok određuje se u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenim Zakonom o radu.

 

4. Otkaz zbog nezadovoljenja na probnom roku

 • Kada govorimo o otkazu tijekom probnog roka koji može trajati maksimalno 6 mjeseci, poslodavac može radniku koji na probnom roku ne zadovolji kriterije otkazati ugovor o radu.
 • U slučaju da je radnik odsutan zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnih i roditeljskih prava prema posebnom propisu i korištenja prava na plaćeni dopust, trajanje probnog rada može biti i duže.
 • Otkazni rok traje najmanje jedan tjedan.

 

Koliko može trajati ugovor na određeno?

 • Ugovor se može sklopiti u trajanju do tri godine, a isti radnik može najviše ugovoriti tri uzastopna ugovora o radu na određeno čije trajanje nije dulje od tri godine.
 • Uzastopni ugovori o radu su oni ugovori koji se sklapaju bez prekida ili su sklopljeni unutar tri mjeseca.
 • Poslodavac može sklopiti novi ugovor o radu na određeno vrijeme s istim radnikom nakon isteka prethodnog ugovora ili nakon prestanka rada, pod uvjetom da je prošlo najmanje šest mjeseci od prethodnog završetka.

 

Koliko je minimalno trajanje otkaznog roka u slučaju neprekidnog radnog odnosa?

Dva tjedna

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine

Mjesec dana

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno jednu godinu

Mjesec dana i dva tjedna

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvije godine

Dva mjeseca

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina

Dva mjeseca i dva tjedna

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno deset godina

Tri mjeseca

Ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvadeset godina

Kako osporiti redoviti otkaz?

 • U roku od 15 dana od preuzimanje odluke o otkazu radnik ima pravo uložiti prigovor poslodavcu i zahtijevati ponovo razmatranje odluke o otkazu.
 • Poslodavac može u roku od 15 dana od primitka odluke pozitivno odgovoriti na prigovor.
 • Ako je odgovor negativan ili se poslodavac ne očituje, radnik u daljnjem roku od 15 dana može proslijediti tužbu nadležnom općinskom sudu.

 

Što je izvanredni otkaz?

 • Izvanredni otkaz predstavlja vrstu otkazivanja ugovora u radu kada ni poslodavac ni radnik nemaju obvezu poštovati otkazni rok, ali moraju dokazati opravdani razlog za otkaz.

 

Može li zaposlenik izvanredno otkazati ugovor o radu?

 • Ugovor o radu na određeno ili neodređeno mogu otkazati poslodavac i zaposlenik.

 

Koji su razlozi izvanrednog otkaza?

 • Izvanredni otkaz najčešće se daje u slučaju teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge važne činjenice, uz uvažanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, te kada nastavak radnog odnosa nije moguć.
 • Poslodavac i zaposlenik u slučaju otkaza moraju dokazati postojanje opravdanog razloga, dok se otkaz može dati u roku 15 dana od dana saznanja činjenice na kojoj se otkaz temelji.

 

Kako osporiti izvanredni otkaz?

 • U roku od 15 dana od preuzimanja odluke o otkazu radnik ima pravo uložiti prigovor poslodavcu te zahtijevati ponovo razmatranje odluke o otkazu.
 • Poslodavac može u roku od 15 dana od dana primitka prigovora pozitivno odgovoriti.
 • Ako je odgovor negativan ili se poslodavac ne očituje, radnik u daljnjem roku od 15 dana može proslijediti tužbu nadležnom sudu.

 

Kako kontaktirati i proslijediti tužbu nadležnom sudu?

 • Informaciju o lokaciji nadležnog sudu zajedno sa kontakt podacima, mogu se pronaći klikom na poveznicu.

 

Kada prestaje ugovor o radu?

Ugovor o radu prestaje sa:

 • smrti radnika
 • smrti poslodavca ako je fizička osoba
 • smrti obrtnika-poslodavca, osim ako postoji poseban zakon koji omogućuje prijenos obrta
 • prestankom obrta prema zakonu
 • istekom vremenskog roka navedenog u ugovoru na određeno vrijeme,
 • kada radnik navrši 65 godina i ima najmanje 15 godina mirovinskog staža, osim ako radnik i poslodavac ne dogovore drugačije
 • kada radnik dobije pravomoćnu odluku o priznavanju invalidske mirovine zbog potpune nesposobnosti za rad
 • kada se dobije otkaz od strane radnika
 • odlukom nadležnog suda.

 

Kada poslodavac ne smije otkazati ugovor u radu?

 • Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljinog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete.
 • Za vrijeme dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.
 • U roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava.
 • Radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu.
 • Za više informacija o zabrani otkaza, kliknite na poveznicu.

 

Koliko dana plaćenog dopusta ima radnik?

 • Radnik ima pravo na dopust u ukupnom trajanju od 7 radnih dana godišnje za važne osobne potrebe poput sklapanja braka, rođenja djeteta, bolesti, smrt člana uže obitelji i slično.

 

Kada zaposlenik ima pravo na otpremninu?

 • Kada poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada, osim u slučaju otkaza ugovora u radu zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika.

 

Koji je iznos otpremnine?

 • Otpremnina predstavlja novčani iznos na koji zaposlenik ostvaruje nakon dvije godine neprekidnog rada radi ublažavanja posljedica otkaza o radu.
 • Na otpremninu nema pravo radnik kojem se ugovor o radu otkazuje zbog razloga uvjetovanim ponašanjem te radnik koju u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima najmanje navršenih 65 godina i 15 godina mirovinskog staža.
 • Iznos otpremnine se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s poslodavcem.
 • Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.
 • Ako nije drugačije određeno, iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

 

Koji je neoporezivi iznos otpremnine?

 • Neoporezivi iznos otpremnine propisan je Pravilnikom o porezu na dohodak u iznosu od 862,71 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Sve što se isplaćuje iznad navedenoga iznosa smatra se dohotkom od nesamostalnog rada na koji se obračunavaju sve propisane obveze kao i pri isplati plaće.
 • Sve informacije o drugim vrstama neoporezivih primitaka i njihovim limitima pronađite ovdje.

 

Što je otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora?

 • To je slučaj kada poslodavac otkaže ugovor i istodobno predloži zaposleniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima.
 • Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca, pridržava pravo pred nadležnim sudom osporavati dopuštenost takvog otkaza ugovora.

 

Koliko je trajanje otkaznog roka?

 • Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana.
 • Ako se kolektivni ugovor može otkazati, a ne sadrži podatak o otkaznom roku, otkazni rok je tri mjeseca.
 • Ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog.
 • Radnik koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima navršenih 65 godina i 15 godina mirovinskog staža ne ostvaruje pravo na otkazni rok.

 

Od kada počinje otkazni rok?

 • Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu.

 

Kada teče otkazni rok?

 • Za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

 

Kada ne teče otkazni rok?

 • Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta i očinskog dopusta, dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.
 • Za vrijeme dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu.
 • Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.
 • Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

 

Određena odstupanja moguća su kolektivnim ugovorima, kao na primjer kolektivnog ugovora ugostiteljstva i kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

 

Računovodstveni servis Aestus redovno savjetuje svoje klijente vezano za njihovo poslovanje. Ako ste zainteresirani za naše usluge javite nam se putem kontakt forme ili direktno putem email adrese aestus@aestus.hr.

Ostali članci

Kako isplatiti dobit iz firme?

23.11.2023

Bliži se kraj poslovne godine, a s njim i zaključak financijskih izvještaja i rezultata poslovanja. U ovom članku donosimo kako isplatiti dobit, što je porez na dobit, tko ga je obvezan platiti te druge ključne informacije koje će vam biti korisne za uspješniji financijski završetak godine.   Kako isplatiti dobit? Dobit možemo isplaćivati više puta […]

Kako financirati startup?

19.10.2023

Osmislili ste inovativan proizvod ili uslugu? Razmišljate o pokretanju startup-a ili ste taj korak već realizirali, a brine vas financiranje samog projekta? U nastavku donosimo odgovore na pitanja kako financirati startup poduzeće, koji su izvori financiranja te koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste.   Startup poduzeća ovisno o fazi životnog ciklusa u kojem se nalaze […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Što poduzetnik mora znati o porezima?

12.09.2023

Porezi mogu biti pomalo zbunjujući za poduzetnike u Hrvatskoj. Postoji nekoliko oblika poreza koje svaki poduzetnik treba poznavati, a u ovom članku obuhvaćamo tri vrste – porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i porez na dobit. U nastavku donosimo osnovne informacije o navedenim porezima, tko su obveznici te kad i kako se plaćaju.   […]

Digitalna transformacija Aestus financijskog savjetovanja d.o.o.

11.09.2023

Trgovačko društvo AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o. započelo je provedbu projekta „DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o.“. Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   Kratki opis projekta: Projekt „Digitalna transformacija poduzeća Aestus financijsko savjetovanje d.o.o.“ adresira problem razine digitalizacije poslovanje. Opći cilj koji će se postići […]

Koja je razlika između klasičnog i paušalnog obrta?

23.08.2023

Koja je razlika između slobodnog, vezanog, povlaštenog i tradicijskog obrta? Koje vrste oporezivanja može izabrati obrt?  U nastavku donosimo najvažnije informacije koje morate znati ako planirate otvoriti obrt.   Što je obrt? Obrt je vrsta poslovnog subjekta u kojem pojedinac ili manja grupa ljudi samostalno i trajno obavlja poslovne aktivnosti na tržištu poput proizvodnje, prodaje […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.