Aestus
12.09.2023
Što poduzetnik mora znati o porezima?

Porezi mogu biti pomalo zbunjujući za poduzetnike u Hrvatskoj. Postoji nekoliko oblika poreza koje svaki poduzetnik treba poznavati, a u ovom članku obuhvaćamo tri vrste – porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i porez na dobit.

U nastavku donosimo osnovne informacije o navedenim porezima, tko su obveznici te kad i kako se plaćaju.

 

Što je porez?

 • Porezi predstavljaju najvažniji izvor javnih prihoda. Država ih koristi za podmirenje troškova javnih potreba, financiranje obrazovnog sustava, isplatu mirovina i ostalo, a koriste se i kao instrument različitih ekonomskih politika.

 

Koja je razlika između fizičkih i pravnih osoba?

 • Fizičke osobe su pojedinci koji su nositelji određenih prava i obveza. Najčešći oblik fizičke osobe koja obavlja neku djelatnost je obrt.
 • Pravne osobe su državna tijela ili organizacije poput trgovačkih društava, udruga i zadruga. Pravna sposobnost stječe se upisom u sudski registar.
 • Postoje razni oblici poreza koje plaćaju pravne osobe, a oni najčešće povezani s njihovim poslovanjem jesu porez na dobit, porez na dohodak i porez na dodanu vrijednost, poznatiji kao PDV.

 

1. Što je porez na dodanu vrijednost?

 • Predstavlja poreznu obvezu koju obveznik PDV-a obračunava na proizvode ili usluge koje prodaje svojim kupcima, međutim teret PDV-a stječe krajnji korisnik proizvoda ili usluge.
 • Kao obveznik PDV-a, važno je iskazati PDV na računima te redovito ga prijavljivati i uplaćivati Poreznoj upravi, za poduzetnika to odrađuje računovodstvo.
 • Mjesečno ili tromjesečno poduzetnik, odnosno njegovo računovodstvo obračunava razliku između svih obaveza i potraživanja PDV-a. Ovisno plaća li više ili naplaćuje PDV-a, trebati će uplatiti porez ili tražiti povrat poreza od Porezne uprave.
 • Stopa PDV-a u Hrvatskoj iznosi 25%, dok za određene proizvode i usluge primjenjuju se stope PDV-a od 5% i 13%. Na koje proizvode i usluge se obračunavaju određene stope poreza navedeno je u 38. članku Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 • Npr. knjižare plaćaju PDV po stopi od 5% za prodaju, distribuciju i izdavanje knjiga, dok djelatnosti pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima PDV plaćaju po stopi od 13%, a kozmetičke usluge poput masaža, tretmana ljepote i sl. plaćaju po stopi od 25%.

 

Kako to izgleda u praksi?

 • Poduzetnik u sustavu PDV-a nudi proizvod po cijeni od 100,00 eura. Kada prodaje kupcu na cijenu obračuna PDV u iznosu od 25%. Ukupna cijena proizvoda kojeg plaća kupac je 125,00 eura (100,00 eura * 1,25). Od tih 125,00 eura, 25,00 eura poduzetnik treba uplatiti Poreznoj upravi, a ostalih 100,00 eura predstavlja prihod.
 • Ako je kupac u sustavu PDV-a, trošak mu nije 125,00 eura već 100,00 eura jer ostatak, odnosno 25% može potraživati od države u obliku povrata poreza.

 

Porez na dodanu vrijednost

 

Tko je obveznik PDV-a i kada je obavezno ući u sustav PDV-a?

 • Porezni obveznici koji ostvari prihod veći od 39.816,84 eura bez PDV-a u kalendarskoj godini mora se upisati u registar obveznika PDV-a od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa.
 • O činjenici da je obavio isporuke u iznosu većem od 39.816,84 eura, porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a.
 • Porezni obveznik koji ostvari prihod manji od 39.816,84 eura bez PDV-a tijekom kalendarske godine ima mogućnost donijeti odluku hoće li biti oslobođen plaćanja PDV-a na isporuku dobara i usluga ili će ući u sustav PDV-a na vlastiti zahtjev.

 

Zašto dobrovoljno ući u sustav PDV-a?

 • Postoji mnogo razloga zašto bi ušli u sustav PDV-a, npr. pravne i fizičke osobe koje su uključene u sustav PDV-a imaju obvezu iskazati PDV-a na izdanim računima te ostvaruju pravo odbitka pretporeza prema ulaznim računima. U skladu s tim, ostvaruju pravo na povrat poreza ili na prijenos porezne obveze.
 • Ako su dobavljači u sustavu PDV-a, korisno bi bilo da i poduzeće uđe u sustav kako bi kroz plaćeni PDV na ulaznim računima mogli zatražiti pretporez, tj. povrat PDV-a.
 • U slučaju većih ulaganja u samome startu poslovanja, ulaz u sustav PDV-a omogućuje povrat PDV-a na ulaganja.
 • Naime, ako nabavljate, isporučujete robu ili usluge iz inozemstva, a niste u sustavu PDV-a dužni ste preuzeti poreznu obvezu, iako istovremeno nemate pravo na priznavanje pretporeza. Za poslovanje unutar Europske unije dužni ste izvaditi PDV ID broj i to 15 dana prije prve isporuke dobra ili usluge. To u praksi znači da trebate platiti PDV i na usluge oglašavanja na mrežama poput Facebooka i Google-a čak i kada niste u sustavu PDV-a. Uz navedeno dužni ste predati i zbirnu prijavu, poznatu kao i ZP obrazac.

 

Kako izaći iz sustava PDV-a?

 • Važno je istaknuti da porezni obveznik može dobrovoljno ući, no sljedeće tri godine ne može izaći iz sustava PDV-a.
 • Za izlazak iz sustava PDV-a potrebno je zadovoljiti uvjet da poduzeće nije ostvarilo prihod veći od 39.816,84 eura u tekućoj godini te u sljedećoj godini može predati zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a uz navedeni razlog.
 • Izlazak je moguć isključivo do 15. siječnja sljedeće godine uz predani zahtjev.
 • Ako je poduzeće podnijelo zahtjev za ulazak u sustav PDV-a 2023.godine, sljedeće godine mora poslovati s prihodom manjim od 39.816,84 eura kako bi moglo podnijeti zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a tek 2026. godine.

 

Tko su mali porezni obveznici?

 • Mali porezni obveznici su oni koji ostvaruju prihod manji od 39.816,84 eura tijekom kalendarske godine i nisu u sustavu PDV-a. Imaju mogućnost donijeti odluku hoće li biti oslobođeni plaćanja PDV-a na isporuku dobara i usluga ili će ući u sustav PDV-a na vlastiti zahtjev.
 • Također, nemaju pravo iskazati PDV na izdanim računima niti pravo na odbitak pretporeza prema ulaznim računima.

 

Odabrati obračun PDV-a po izdanom računu ili naplaćenim naknadama?

 • Poduzetnicima koji obračunavaju PDV prema izdanim računima, iznos porezne obveze umanjuje se u trenutku kada njihovi dobavljači ili drugi porezni obveznici izdaju račune.
 • Oni koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama, obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku primitka plaćanja.
 • Više o razlikama, prednostima i nedostacima različitih vrsta obračuna poreza donosimo članku.

 

Kada poduzetnik plaća PDV?

 • Plaćanje PDV je moguće na mjesečnoj i kvartalnoj tj. tromjesečnoj bazi.
 • Porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar Europske unije ne mogu biti tromjesečni obveznici, već isključivo mjesečni obveznici PDV-a.
 • Rok za predaju PDV-a po mjesečnoj bazi je najkasnije do 20.-og u mjesecu, dok rok za predaju po kvartalnoj bazi rok je do 20.-og u zadnjem mjesecu tromjesečja.
 • Rok za plaćanje PDV-a po mjesečnoj bazi je zadnji dan u mjesecu, a po kvartalnoj bazi zadnji dan u tromjesečju.

 

Može li se promijeniti način obračuna PDV-a?

 • Može, ali isključivo do 15. siječnja za tekuću godinu tako da se podnese pismeni zahtjev Poreznoj upravi.

 

2. Što je porez na dohodak?

 • Porez na dohodak je vrsta poreza koju plaćaju fizičke osobe na dohodak koji ostvare tijekom godine, a plaća se do 28. veljače tekuće godine za prethodnu.
 • Porez na dohodak može se smanjiti primjenom osobnog odbitaka.
 • To uključuje dohodak od:
  • nesamostalnog rada koji se plaća iz plaća i mirovina,
  • samostalne djelatnosti koji se plaća po mjesečnom predujmu, a utvrđuje se i plaća na temelju predane godišnje prijave poreza na dohodak,
  • imovine i imovinskih prava koji se računaju kao razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova i sl.,
  • kapitala koji se plaća temeljem primitaka po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluge na teret dobiti tekućeg razdoblja, kapitalnih dobitaka, dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu,
  • osiguranja koji se plaća na primitak od životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnog osiguranja,
  • ili drugog dohotka.
 • Primjer – Vlasnik obrta je u prethodnoj godini zaradio dohodak od samostalne djelatnosti u iznosu od 70.000,00 eura. Na navedeni iznos primjenjuje se osobni odbitak u iznosu od 530,90 ​eura mjesečno, odnosno 6.370,80 eura godišnje. Ukupni iznosa dohotka umanjuje se za iznos ukupnog godišnjeg osobnog odbitka (70.000,00 – 6.370,80) što rezultira godišnjom poreznom osnovicom koja iznosi 63.629,20 eura.

Na iznos od 47.780,28 eura primjenjuje se stopa od 20%, a na ostatak iznosa od 15.848,92 eura primjenjuje se stopa poreza na dohodak od 30%. Ukupni godišnji porez iznosi 14.310,73 eura kojeg osoba mora platiti do 28. veljače. Predujam poreza na dohodak za sljedeće razdoblje morati će plaćati u iznosu od 1.192,56 eura mjesečno.

 

Jeste li znali?

 

3. Porez na dobit

 • Porez na dobit je vrsta poreza koji se plaća na iznos bruto dobiti koju poduzeće ostvari tj. na razliku između ukupnih prihoda i rashoda. Iznos poreza na dobit vidljiv je u računu dobiti i gubitka ili u bilo kojem trenu unutar Parra aplikacije.
 • Stopa poreza na dobit iznosi 10% ako je u prethodnom razdoblju ostvaren prihod manji od 995.421,06 eura ili 18% ako je ostvaren veći prihod.

 

Kada se plaća porez na dobit?

 • Porez na dobit obračunava se za prošlu godinu, a rok za prijavu je do 30. travnja tekuće godine.
 • Poduzetnik će zatim mjesečno uplaćivati predujam poreza na dobit u obliku 1/12 prijavljenog iznosa ukupne porezne obveze za prošlu godinu.
 • Predujam poreza na dobit plaća se do kraja tekućeg mjeseca za protekli mjesec.
 • Poduzetnik koji tek počinje obavljati djelatnost ne plaća predujmove do prve predaje PD obrasca kada plaća i ukupni prijavljeni iznos.

 

S osnovnim poduzetničkim pojmovima, zajedno s ključnim poreznim izrazima možete se upoznati u našem malom računovodstvenom rječniku.

Za više informacija o uslugama računovodstva ili pitanja vezana za poreze, kontaktirajte nas putem e-mail adrese aestus@aestus.hr ili putem kontakt forme.

Ostali članci

Kako isplatiti dobit iz firme?

23.11.2023

Bliži se kraj poslovne godine, a s njim i zaključak financijskih izvještaja i rezultata poslovanja. U ovom članku donosimo kako isplatiti dobit, što je porez na dobit, tko ga je obvezan platiti te druge ključne informacije koje će vam biti korisne za uspješniji financijski završetak godine.   Kako isplatiti dobit? Dobit možemo isplaćivati više puta […]

Kako financirati startup?

19.10.2023

Osmislili ste inovativan proizvod ili uslugu? Razmišljate o pokretanju startup-a ili ste taj korak već realizirali, a brine vas financiranje samog projekta? U nastavku donosimo odgovore na pitanja kako financirati startup poduzeće, koji su izvori financiranja te koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste.   Startup poduzeća ovisno o fazi životnog ciklusa u kojem se nalaze […]

Nepovratne subvencije Grada Rijeke za male poduzetnike u 2023.

15.09.2023

Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije poduzetnicima na području grada Rijeke. Prijave se podnose online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.   Koji je cilj javnog poziva? Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanje dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.   Koji je iznos nepovratnih sredstava? Ukupno je osigurano 422.458,00 eura bespovratnih sredstava. Poduzetnici […]

Digitalna transformacija Aestus financijskog savjetovanja d.o.o.

11.09.2023

Trgovačko društvo AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o. započelo je provedbu projekta „DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA AESTUS FINANCIJSKO SAVJETOVANJE d.o.o.“. Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.   Kratki opis projekta: Projekt „Digitalna transformacija poduzeća Aestus financijsko savjetovanje d.o.o.“ adresira problem razine digitalizacije poslovanje. Opći cilj koji će se postići […]

Koje su vrste otkaza i koje obveze idu uz njih?

07.09.2023

Što podrazumijeva izvanredni otkaz ugovora o radu? Koje su obveze poslodavca i zaposlenika prilikom otkaza tijekom probnog roka? Teče li otkazni rok prilikom korištenja godišnjeg odmora? Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu zaposleniku u slučaju otkaza, kao i ostale važne informacije o vrstama otkaza koje trebaju poznavati zaposlenici i poslodavci, donosimo u nastavku.   Što je redoviti […]

Koja je razlika između klasičnog i paušalnog obrta?

23.08.2023

Koja je razlika između slobodnog, vezanog, povlaštenog i tradicijskog obrta? Koje vrste oporezivanja može izabrati obrt?  U nastavku donosimo najvažnije informacije koje morate znati ako planirate otvoriti obrt.   Što je obrt? Obrt je vrsta poslovnog subjekta u kojem pojedinac ili manja grupa ljudi samostalno i trajno obavlja poslovne aktivnosti na tržištu poput proizvodnje, prodaje […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.