19.01.2022
Potpora za samozapošljavanje – kako izbjeći greške?
Odlučili ste se za pokretanje vlastitog poslovanja? Prijavite se za korištenje potpora za samozapošljavanje. Donosimo Vam sve potrebne informacije i najčešće greške poduzetnika početnika u 2022.

Nezaposleni ste i želite pokrenuti vlastito poslovanje? HZZ u 2022. godini provodi mjere aktivnog zapošljavanja. Jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje čiji maksimalni iznos ove godine iznosi 120.000,00 kn u sklopu koje možete dobiti i dodatnih 30.000,00 kn za ulaganje u zelena i digitalna radna mjesta. Novost je i uvođenje nove mjere „Biram Hrvatsku“ u sklopu koje možete ostvariti dodatnih 25.000,00 kn ili 50.000,00 kn.

Potpora se dodjeljuje nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciju nezaposlenih za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Donosimo Vam informacije o visini potpore, prihvatljivim troškovima i najčešćim greškama poduzetnika početnika.

 

Koji je cilj mjere i koja je ciljana skupina?

 • Sufinanciranje troškova pokretanja poslovanja ili preuzimanja drugog poslovnog subjektate početnih troškova rada nezaposlenim osobama,
 • Osnaživanje gospodarske aktivnost i raspona djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja,
 • Poticanje povratka aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te
 • Poticanje ulaganja u zelena i digitalna radna mjesta.

 

Koje je trajanje mjere?

 • 24 mjeseca.

 

Koji je maksimalni iznos potpore za samozapošljavanje?

Određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.)

 

 1. Skupina – do 120.000,00 kn:
 • Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 

 1. Skupina – do 80.000,00 kn:
 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • Informacije i komunikacije
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • Obrazovanje
 • Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

O čemu ovisi visina potpore za samozapošljavanje?

 • O djelatnosti za koju će poslovni subjekt biti registriran i procjeni opravdanosti početnog ulaganja iz poslovnog plana i troškovnika.

 

Ukoliko se želite pobrinuti da poslovni plan i troškovnik budu ispravno i profesionalno izrađeni, kontaktirajte nas direktno na +385911197887, putem e-mail adrese [email protected] ili ispuniti kontakt formu priloženu pri dnu članka. Knjigovodstveni tim Aestus ima višegodišnje iskustvo provedbe prijave za korištenje poticaja za samozapošljavanje poduzetnika koji započinju samostalno poslovanje. Upoznati smo s procedurom i administrativnim zahtjevima, stoga preporučamo da taj dio prepustite našem stručnom knjigovodstvenom timu kako biste imali veću šansu ostvariti potporu za samozapošljavanje.

 

Koji je način dodjele financijskih sredstava i koji su prihvatljivi troškovi?

 • Fiksni iznos
  • 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem ili 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata.

 

 • Varijabilni iznos
  • ovisi o djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora.

 

 • Razlikujemo 5 kategorija prihvatljivih troškova:
  • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti koji se koriste duže od 1 godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.),
  • kupnja ili zakup licenciranih IT programa,
  • kupnja novih prijevoznih sredstava neophodnih za obavljanje djelatnosti,
  • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo C prerađivačka industrija),
  • kupnja franšiza,

 

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u. Sve ostale vrste troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore. Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

 

 • Sredstva se isplaćuju jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, nakon dostave instrumenata osiguranja naplate tj. bjanko zadužnice.

 

Udruživanje korisnika potpora za samozapošljavanje

 • U 2022. godini se samo za 2 nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih može odobriti potpora na način da: samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore koji uključuje fiksne i varijabilne troškove dok drugi suosnivač može na utvrđeni iznos potpore za samozapošljavanje dobiti dodatni fiksni iznos od 30.000,00 kn.
 • Napomena: Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje ne mogu koristiti korisnici potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno.

 

Koji je maksimalni iznos potpore za samozapošljavanje za udruživanje u poslovne subjekte?

 • Skupina– do 150.000,00 kn (120.000,00 + 30.000,00 = 150.000,00 kn)
 • Skupina– do 110.000,00 kn (80.000,00 + 30.000,00 = 110.000,00 kn)

 

Koje osobe ne mogu ostvariti potporu za samozapošljavanje?

 • Koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju.
 • Osobe koje su unatrag godinu dana od predaje zahtjeva bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu.
 • Čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva.
 • Koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga.
 • Kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe (12 mjeseci i više).
 • Koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt.

 

Što ako je poduzetnik već ostvario potporu za samozapošljavanje?

 • U tom slučaju poduzetnici mogu koristiti potporu za proširenje poslovanja za otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl.
 • Potpora za proširenje poslovanja se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja minimalno jedne osobe iz evidencije nezaposlenih.

Ostale uvjete navedene mjere možete pronaći ovdje.

 

Koje su najčešće greške poduzetnika početnika?

 • Registracija pogrešne djelatnosti– može se dogoditi da poduzetnik registrira poslovni subjekt za djelatnost koja nije prihvatljiva za korištenje potpore. Važno je djelovati promišljeno i savjetovati se sa stručnim timom na samom početku Vaše inicijative. Pročitajte što sve trebate znati ako planirate osnovati poduzeće.
 • Osnivanje neodgovarajućeg oblika poslovnog subjekta– obrt ili trgovačko društvo? Ova odluka značajno će utjecati na način poslovanja i vrstu obveza prema državi. Npr. trgovačko društvo obvezno je isplaćivati plaće i doprinose. Ukoliko niste sigurni, javite nam se i pomoći ćemo Vam donijeti ispravnu odluku.
 • Predviđanje troškova– poduzetnici unaprijed određuju koje troškove žele pokriti financijskim sredstvima od dobivene potpore. Troškovnik prilagodite trenutnoj gospodarskoj situaciji, ukoliko nemate garantirane i osigurane poslovne aktivnosti po samom osnutku. Konkretno, postoje troškovi poslovanja koji će se pojavljivati neovisno o tome je li tvrtka poslovno aktivna ili nije. Savjetujemo da takve troškove, kao što su doprinosi, knjigovodstvene usluge i sl., uključite u troškovnik kako biste osigurali stabilnost poslovanja i u najtežim uvjetima.

 

Poduzetnici početnici često nisu u potpunosti informirani o obvezama koje moraju redovno ispunjavati nakon potpisa ugovora o korištenju potpore za samozapošljavanje:

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenostu poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora
 • ­Namjenski utrošiti varijabilni iznos potporetijekom prve godine ugovornog razdoblja u skladu s troškovnikom.
 • ­Ostvariti ukupni prometod obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore.
 • Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti ipotvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugupotvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Svaki trošak treba biti potkrijepljenodređenim dokazom u obliku dokumenata kao što su računi i izvodi, fotodokumentacija, potvrde i sl. stoga je važno da poduzetnici vode urednu evidenciju poslovanja.
 • Način dokazivanja ostvarenog prometaovisi o tome je li poduzetnik obveznik poreza na dohodak ili dobit te o načinu plaćanja, a vrši se predajom određenih knjigovodstvenih obrazaca.

 

Dio sredstava koji poduzetnik ne utroši namjenski (u skladu s unaprijed sastavljenim troškovnikom i poslovnim planom) ili ne podmiri u unutar propisanog roka, bit će potrebno vratiti. Također, poduzetnici koji odluče zatvoriti poslovni subjekt, odjaviti radni odnos ili prijaviti nepuno radno vrijeme prije isteka razdoblja od dvije godine, bit će obvezni vratiti dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Zahtjevi za potporu se zaprimaju do 31.10.2022.godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Što poduzetnici mogu učiniti kako bi dobili potrebna sredstva i ispunili ugovorne uvjete?

Zavod za zapošljavanje postavlja stroge kriterije pri ocjenjivanju zahtjeva i troškovnika. Jednako tako, poduzetnici imaju brojne administrativne zahtjeve u pogledu ispunjavanja ranije navedenih obaveza.

Aestus knjigovodstveni tim poduzetnicima početnicima koji žele koristiti potpore pruža sljedeće usluge:

 • Savjetovanje vezano za poreznu optimizaciju, početna ulaganja i minimizaciju troškova poslovanja
 • Izrada poslovnog plana i troškovnika
 • Usmjeravanje pri otvaranju firme i pokretanju poslovanja
 • Stručna podrška tijekom cijelog procesa
 • Knjigovodstvena evidencija i praćenje obveza korisnika mjere
 • Umrežavanje i kontinuirano savjetovanje

 

Predanim radom i upornošću u 2021. godini klijenti Aestus računovodstva ostvarili su 4.700.000,00 kn potpora za samozapošljavanje.

Kontaktirajte nas direktno na +385911197887, putem e-mail adrese [email protected] ili ispunite kontakt formu u nastavku. Iskoristit ćemo svoju stručnost i iskustvo kako biste uspjeli ostvariti potporu i postavili čvrste temelje za daljnji uspjeh u poslovanju.

Vaš, Aestus Tim.

Ostali članci

Vodič kroz godišnji financijski izvještaj za poduzetnike

16.03.2023

Kraj travnja označava i rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja. Računovodstvo ga sastavlja, a poduzetnik je taj koji ga potvrđuje. Kako bi znali što potpisujete, u nastavku pročitajte od kojih se podataka sastoje godišnji financijski izvještaji, zašto ih poduzetnici moraju dostavljati  FINA-i, kako očitati važne informacije o poslovanju, kako poduzeće posluje te koliko poreza na […]

Kako ispuniti putni nalog u 2023. godini?

28.02.2023

Znate li kako ispuniti putni nalog i što sve mora sadržavati u 2023. godini? U nastavku donosimo upute i informacije o tome što je zapravo putni nalog, kako izračunati dnevnice i putne troškove, kao i 7 najčešćih pogrešaka prilikom ispunjavanja zajedno s primjerom koji možete besplatno preuzeti i koristiti.     Preuzmi putni nalog   […]

Kako obračunati dnevnice i putne troškove?

08.02.2023

Zanima Vas kako obračunati dnevnice za službeno putovanje? Kako ispuniti putni nalog i koja je obvezna dokumentacija za isplatu putnih troškova? Evo što je sve potrebno za ispravan obračun i isplatu dnevnica i putnih troškova te koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi. Također, u nastavku možete preuzeti primjer putnog naloga i loko vožnje.   […]

Što mora sadržavati račun?

10.01.2023

Kako sastaviti račun? Koji su sastavni dijelovi fakture? Postoji li razlika između računa i fakture? Donosimo sadržaj računa, kao i primjer koji možete besplatno preuzeti i koristiti. Porezna uprava propisala je odredbama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kao i posebnim poreznim propisima obvezu izdavanja faktura te vođenja poslovnih knjiga i evidencija. Tražite software za […]

Potpora za samozapošljavanje u 2023.

02.01.2023

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja sa aktivnom politikom zapošljavanja i u 2023. godini, a jedna od mjera je i potpora za samozapošljavanje koja ove godine maksimalno iznosi 27.000,00 eura. Navedeni iznos može se osigurati korištenjem 5.000,00 eura dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna i zelena radna mjesta te 7.000,00 eura kroz mjeru “Biram Hrvatsku”. Maksimalan […]

Obračunavate li PDV po naplaćenim naknadama ili izdanim računima?

15.12.2022

Koja je razlika između obračuna PDV-a prema naplaćenom računu i obračuna PDV-a prema izdanom računu? Koje su prednosti i nedostaci pojedine vrste obračuna PDV-a? Koji je prag za oporezivanje prema naplaćenim naknadama? Kako u svakom trentku znati koliki je iznos poreza koji plaćate? U nastavku poduzetnicima donosimo odgovore na pitanja i savjete stručnog tima Aestus […]

Stupimo u kontakt!

Uz Aestus Grupu pretvorite ideje u stvarnost.